Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach zaprasza do składania ofert na realizację usługi polegjaącej na zepewnieniu osobie bezdomnej,  której ostatni adres zameldowania na pobyt stały zlokalizowany był na terenie Gminy Zebrzydowice, pomocy w formie pobytu w noclegowni.

Poniżej znajdują się zapytanie ofertowe dot. poszczególnych typów placówek, w których realizowana będzie usluga schronienia:

  1. Zapytanie ofertowe GOPS.271.3.2023 - zapewnienie schronienie osobie bezdomnej w noclegownii.
  2. Formularz oferty cenowej dla Oferentów.