logotypy EFS UE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach informauje o zmianie zakresu zadań określonego w zapytaniu ofertowym znak GOPS.271.14.2019-0044 dotyczącym wyłonienia Wykonawcy usługi w zakresie doradztwa zawodowego.

W ramach przedmiotu zamówienia:

  1. Zrezygnowano z indywidualnego doradztwa zawodowego z każdym z uczestników Programu Aktywizacja i Integracja (PAI) przed rozpoczęciem jego realizacji (2h na uczestnika) we wrześniu 2019r. oraz po zakończeniu jego realizacji
  2. Odstąpiono od obowiązku sporządzenia przez doradcę zawodowego arkusza ankiety ewaluacyjnej przed rozpoczęciem PAI i po zakończeniu jego realizacji.

Aktualny przedmiot zamówienia kształtuje się następująco:

  • grupowe warsztaty trenerskie z doradcą zawodowym w wymiarze 40 godzin ( 10 godzin tygodniowo) dla 6 uczestników realizujących Program Aktywizacja i Integracja;
  • indywidualne doradztwo zawodowe dla uczestników projektu korzystających z usług aktywnej integracji o charakterze edukacyjnym w wymiarze 8 godzin ( 2 godz./ 1 uczestnika/ 4 uczestników)
  • sporządzenie we współpracy z pośrednikiem pracy i pracownikiem socjalnym Indywidualnej ścieżki reintegracji zawodowej i edukacyjnej dla uczestników projektu realizujących usługi aktywnej integracji o charakterze zawodowym i edukacyjnym – 4 godziny