Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach zaprasza do składania ofert na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla chłopca w wieku 6 lat ze zdiagnozowanym autyzmem dziecięcym świadczonych w miejscu zamieszkania.

Poniżej pełna treść zapytania ofertowego:

 GOPS.271.6.2014

Zebrzydowice, 16-12-2014

ZAPYTANIE OFERTOWE

I. Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach, ul. Ks. Janusza 6, 43-410 Zebrzydowice zaprasza do złożenia ofert na:

II. Przedmiot zamówienia: świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osoby z zaburzeniami psychicznymi.

III. Rodzaj zamówienia: usługi.

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla 6-letniego chłopca z rozpoznaniem: autyzm dziecięcy, w wymiarze 10 godzin tygodniowo od stycznia 2015r.; w miejscu zamieszkania – tj. Zebrzydowice, o których mowa w §2 pkt 1 lit. a, oraz w § 2 pkt 3 lit. b rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych tj.:

1. uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie, także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych, w szczególności takich jak:

 • korzystanie z usług różnych instytucji,
 • wspólne organizowanie i spędzanie czasu wolnego,
 • utrzymywanie kontaktów z domownikami, rówieśnikami, w miejscu nauki i pracy oraz ze społecznością lokalną,
 • dbałość o higienę i wygląd,
 • samoobsługa,

2. rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z późn. zm.3) - współpraca ze specjalistami w zakresie wspierania psychologiczno-pedagogicznego i edukacyjno-terapeutycznego zmierzającego do wielostronnej aktywizacji osoby korzystającej ze specjalistycznych usług;

V. Kryterium wyboru oferty: cena.

VI. Termin realizacji zamówienia: styczeń 2015 – grudzień 2015

VII. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy:

1. Posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty.

oraz

2. Posiadanie co najmniej półrocznego stażu w jednej z następujących jednostek:

 • szpitalu psychiatrycznym,
 • jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
 • placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym,
 • ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym,
 • zakładzie rehabilitacji,


oraz

3. Posiadanie przeszkolenia i doświadczenia w zakresie:

 • umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań;
 • kształtowania nawyków celowej aktywności;
 • prowadzenia treningu zachowań społecznych.

VIII. Wymagane dokumentacja:

1. Oferta cenowa za wykonywanie jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

2. Dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodów o których mowa w punkcie VII ppkt 1,

3. Inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności (kserokopie).

4. Dokumenty potwierdzające co najmniej półroczy staż w jednostkach, o których mowa w punkcie VII ppkt 2.

5. Dokumenty potwierdzające przeszkolenie w zakresie, o którym mowa w punkcie VII ppkt 3.

IX. Sposób przygotowania oferty:
Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „Oferta – specjalistyczne usługi opiekuńcze”.
Ofertę sporządzić należy w języku polskim w formie pisemnej – odręcznie (nieścieralnym atramentem lub długopisem), na maszynie lub komputerze. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić zapis „Oferta cenowa na – specjalistyczne usługi opiekuńcze”.

X. Termin złożenia oferty:
Oferty należy składać w terminie do 29-12-2014

XI. Osoba uprawniona do kontaktu z wykonawcami: Daniel Kroczek, tel: 32-4755119

Załączniki.
formularz – „Oferta – specjalistyczne usługi opiekuńcze”.