logo KL Narodowa Strategia SpójnościLogo UE EFS

Informacja o wynikach naboru na stanowisko psychologa (umowa zlecenie) w projekcie systemowym„Pomagając innym pomagamy sobie” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Aktywnej Integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i

upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej realizowanego w latach 2014-2015 przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach.

GOPS w Zebrzydowicach otrzymał dokumenty aplikacyjne od następujących kandydatów:

  1. Pani Lilla Maślanka-Pawlik,
  2. Pani Katarzyna Prządka.

Dokumenty wpłynęły w wymaganym terminie i spełniały wymagania określone w ogłoszeniu.

W wyniku zakończenia naboru na psychologa została wybrana Pani Katarzyna Prządka.

Uzasadnienie:

W odpowiedzi na ogłoszenie o naborze na stanowisko psychologa Do oceny wymagań zastosowano metodę analizy dokumentów z wykorzystaniem techniki porównawczej spełniania przez kandydata/kandydatkę wymagań określonych w ogłoszeniu. Pani Katarzyna Prządka posiada odpowiednie wykształcenie oraz wieloletnie doświadczenie w pracy zawodowej polegającej m.in. na prowadzeniu terapii indywidualnej i grupowej dla osób korzystających z pomocy społecznej, treningów umiejętności i kompetencji wychowawczych dla kobiet z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, tworzeniu grup samopomocowych dla matek samotnie wychowujących dzieci

Data dokonania wyboru: 13.01.2013r.