logo KL Narodowa Strategia SpójnościLogo UE EFS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach wyłonił wykonawcę usług prawnych w ramach Punktu Informacji Obywatelskiej sttworzonego w ramach projektu systemowego "Pomagając innym pomagamy sobie" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu

Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Poniżej znajdją się szczegóły wyboru wykonawcy.

Znak sprawy: GOPS.271.POKL.1.N.2014

Zebrzydowice, dnia 13.01.2014r.

Notatka z przeprowadzonego rozeznania rynku zamówienia o wartości od 1.000 euro do 5.000 euro

Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach, ul. Ks. Janusza 6.

Przedmiot zamówienia: Świadczenie porad prawnych w Punkcie Informacji Obywatelskiej (PIO) w ramach projektu systemowego „Pomagając innym pomagamy sobie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Aktywnej Integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, celem którego jest ułatwienie dostępu do bezpłatnego poradnictwa specjalistycznego.

Wymagania niezbędne:

 • posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych prawniczych,
 • co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie w charakterze prawnika.

Preferowane cechy osobowości:

 • umiejętności interpersonalne, zdolności organizacyjne,
 • sumienność, samodzielność, odpowiedzialność, dyspozycyjność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • list motywacyjny,
 • Curriculum Vitae,
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe kandydata/kandydatki oraz doświadczenie zawodowe,
 • oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie wykonania zlecenia dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych /tekst jednolity Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

 • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie.

Zakres wykonywanych zadań: udzielanie porad prawnych raz w tygodniu po 2 godziny w ramach Punktu Informacji Obywatelskiej

Miejsce odbywania się konsultacji: budynek Urzędu Gminy Zebrzydowice.

Wykonawca zapewnia pomoce naukowe niezbędne do przeprowadzenia usługi, wydanie indywidualnych kart korzystanie z usługi w ramach PIO dla każdego uczestnika/uczestniczki wraz z kopią dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Termin realizacji zamówienia: od styczeń 2014r. do czerwiec 2015r.

Informację dotyczącą ceny i innych kryteriów wyboru oferty uzyskano od:

 1. Joanna Baczyńska JB Group, 32-014 Brzezie 407, 270,60zł/1 godzinę.
 2. Tomasz Zomerlik, ul. Cicha 1a, 43-410 Zebrzydowice, 59,00zł/1 godzinę.
 3. Kancelaria Radcy Prawnego Kazimiera Wijatyk-Kubicka, ul. S. Staszica 8B/10, 55-011 Siechnice, 104,55zł/1 godzinę.
 4. Przedsiębiorstwo Handlowe Jolanta Madej, ul. Lipowa 24, 43-400 Cieszyn, 36,90zł/1 godzinę.
 5. Remigiusz Buchalik, ul. Modrzewiowa 41, 44-270 Rybnik, 67,00zł/1 godzinę.
 6. Kancelaria Radców Prawnych „CASUS”, ul. Komorowicka 94,43-300 Bielsko-Biała, 110,00zł/1 godzinę.
 7. FHU A priori, ul. 11 Listopada 9, 44-335 Jastrzębie Zdrój, 70,00zł/1 godzinę.

Wartość zamówienia w euro przeliczona zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2013r. wynosi: 36,90zł x ok. 8h/miesiąc = 295,20zł x 18misięcy = 5313,60zł, 5313,60/ 4,2249 euro = 1258 euro

Wybrano wykonawcę nr 4

Data dokonania wyboru oferty: 13.01.2014r.

Uzasadnienie wyboru oferty:

Wykonawca nr 4 zaproponował najkorzystniejszą ceną, co było jedynym kryterium wyboru. Wykonawcy nr 4 powierza się świadczenia usług w postaci porad prawnych w ramach Punktu Informacji Obywatelskiej.