logo KL Narodowa Strategia SpójnościLogo UE EFS

Informacja o wynikach naboru na stanowisko koordynatora projektu systemowego (umowa zlecenie)„Pomagając innym pomagamy sobie” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Aktywnej Integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej realizowanego w latach 2014-2015 przez Gminny Ośrodek

Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach.

Informuję, że w wyniku naboru na w/w stanowisko została wybrana Pani Aneta Lipińska.

 Uzasadnienie: Pani Aneta Lipińska spełnia wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze.