Na podstawie zmienionego Prawa energetycznego (Dz. U. z 2013 r., poz. 984), odbiorca wrażliwy energii elektrycznej od 1 stycznia 2014 r. nabędzie prawo do zryczałtowanego dodatku energetycznego.

Dodatek energetyczny będzie przyznawał wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w drodze decyzji, na wniosek odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej do którego należy dołączyć kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej. Dodatek będzie wypłacany do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym dodatek energetyczny wypłacany będzie do dnia 30 stycznia danego roku.

Wnioski o przyznanie dodatku energetycznego można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach - pokój nr 5.