logo KL Narodowa Strategia SpójnościLogo UE EFS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach jako realizatora kursu opiekuna osoby starszej, niepełnosprawnej wyznacza Wojewódzki Uniwersytet Robotniczy o/Jastrzębie Zdrój. Kurs odbywa się w ramach projektu systemowego "Pomagając innym pomagamy sobie" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego kapitał Ludzki.

 

 

Notatka z przeprowadzonego rozeznania rynku zamówienia o wartości o 1 000 do 5 000 euro

Opis przedmiotu zamówienia:

W związku z realizacją projektu systemowego „Pomagający innym pomagamy sobie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Aktywnej Integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie kursu: Opiekun osoby starszej, niepełnosprawnej.

Miejsce przeprowadzenia kursu: teren Gminy Zebrzydowice.

Kurs obejmować ma zajęcia teoretyczne (40 godzin) oraz zajęcia praktyczne (100 godzin) dla 3 osób (ich liczba może ulec zmianie). Po ukończeniu kursu uczestnik/uczestniczka projektu systemowego otrzyma zaświadczenie/certyfikat.

Zakres tematyczny kursu obejmuje m.in. pierwszą pomoc przedmedyczną, pielęgnację i higienę osoby starszej, niepełnosprawnej, etykę zawodową opiekuna, komunikację z podopiecznym oraz jego rodziną (jak radzić sobie z trudnym podopiecznym), organizację czasu wolnego podopiecznego.

Wykonawca zapewnia:

  • materiały szkoleniowe,
  • catering (dostępne kawa, herbata, mleko do kawy, cukier, woda mineralna, kruche ciasteczka oraz obiad),
  • ubezpieczenie,
  • salę szkoleniową.

Termin realizacji/wykonania zamówienia: listopad-grudzień 2013r.

Informację dotyczącą ceny i innych kryteriów wyboru oferty uzyskano od:

  1. AP Edukacja, ul. Wielkopolska 1H, Jastrzębie Zdrój - 3 530,00 zł/osobę (razem 10 590,00zł),
  2. Wojewódzki Uniwersytet Robotniczy o/Jastrzębie Zdrój, ul. Katowicka 24, 44-335 Jastrzębie Zdrój - 1 400,00 zł/osobę (razem 4 200,00zł).

Wartość zamówienia w euro przeliczona zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia16 grudnia 2011r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych: 5 163,00zł/4,0196euro = 1045 euro.

Wybrano wykonawcę nr 2.

Data dokonania wyboru oferty: 28.10.2013r.

Uzasadnienie wyboru oferty:

Kryterium wyboru oferty była cena, zatem WUR o/ Jastrzębie Zdrój zostaje realizatorem kursu opiekuna osoby starszej, niepełnosprawnej dla uczestników/czek projektu systemowego „Pomagając innym pomagamy sobie” Współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków EFS.