logo KL Narodowa Strategia SpójnościLogo UE EFS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach w związku z realizacją projektu systemowego "Pomagając innym pomagamy sobie" współfinansowanego przez Unie Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej zaprasza do składania ofert na zorganizowanie jednodniowej wycieczki

integracyjnej dla uczestników/uczestniczek w/w projektu do Śląskiego Wesołego Miasteczka i Śląskiego Ogrodu Zoologicznego w Chorzowie.

Ponierz pełną treść zapytania cenowego.