logo KL Narodowa Strategia SpójnościLogo UE EFS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach wyłonił wykonawcę usługi zleconej - FHU A priori - na zorganizowanie i przeprowadzenie grupy samopomocowej dla samotnych matek w ramach projektu systemowego "Pomagając innym pomagamy sobie" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie

aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Notatka z przeprowadzonego rozeznania rynku zamówienia o wartości poniżej 1 000 euro

Opis przedmiotu zamówienia:

W związku z realizacją projektu systemowego „Pomagający innym pomagamy sobie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Aktywnej Integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach zaprasza do złożenia oferty na organizację oraz poprowadzenie grupy samopomocowej dla samotnych matek.

Trening będzie obejmował 15 spotkań (raz w tygodniu) po 2 godziny.

Miejsce zorganizowania i prowadzenia grupy: teren Gminy Zebrzydowice, GOPS zapewnia salę treningową.

W związku z tym, iż samotne macierzyństwo związane jest z wieloma trudnościami materialnymi, zawodowymi, jak i emocjonalnymi, samotne matki potrzebują wsparcia, które mogą otrzymać spotykając się z innymi kobietami w podobnej sytuacji życiowej. Podczas spotkań będzie mowa o codziennych trudnościach, o sobie jako kobietach oraz matkach, będą mogły dzielić się doświadczeniem, będą mogły wspólnie omówić przyczyny wychowawczych potknięć oraz nauczyć się cieszyć sukcesami. Dzięki spotkaniom kobiety mają stać się silniejsze, poprawić własną samoocenę oraz wyeliminować poczucie osamotnienia.

Dodatkowo na grupie samopomocowej będzie poruszana tematyka: prowadzenie budżetu domowego, prawidłowe zarządzanie mediami, dbanie o zdrowie oraz higienę oraz prawidłowej diety, organizacja czasu wolnego, rozwiązywanie konfliktów rodzinnych, radzenie sobie z problemami opiekuńczo-wychowawczymi.

Przewidywana liczba osób, które zakończą udział w treningu kompetencji i umiejętności: 5 (ich liczba może ulec zmianie).

Wykonawca zapewnia:

  • materiały treningowe,
  • materiały pomocnicze,
  • catering kawowy (dostępna kawa, herbata, mleko do kawy, cukier, woda mineralna, kruche ciasteczka).

Wymagania niezbędne dla osoby prowadzącej grupę samopomocową:

  • wykształcenie wyższe na kierunku psychologii, potwierdzone dyplomem;
  • doświadczenie w prowadzeniu grup samopomocowych lub grup wsparcia.

Termin realizacji zamówienia: lipiec-październik 2013r.

Informację dotyczącą ceny i innych kryteriów wyboru oferty uzyskano od:

  1. Agencja Rozwoju Edukacji, ul. Wybickiego 144, 41-404 Mysłowice - 6 550,00zł;
  2. FHU A priori, ul. 11 listopada 9, 44-335 Jastrzębie Zdrój - 2 235,00zł
  3. Grupa Eventowa, ul. Wojska Polskiego 2/21, 42-700 Lubliniec - 4 195,00zł
  4. Illustro, ul. Cygana 4, Opole - 3 599,70zł


Wartość zamówienia w euro przeliczona zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych: 2 235,00zł/4,0196euro = 556euro.

Wybrano wykonawcę nr 2.

Data dokonania wyboru oferty: 08.07.2013r.

Uzasadnienie wyboru oferty:

W związku ze złożeniem przez FHU A priori z Jastrzębia Zdroju najlepszej oferty pod względem cenowym, to jej powierza się zorganizowanie i przeprowadzenie grupy samopomocowej dla samotnych matek.