logo KL Narodowa Strategia SpójnościLogo UE EFS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach informuje, iż przeprowadzenie treningu kompetencji i umiejętności społecznych w ramach projektu systemowego "Pomagając innym pomagamy sobie" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego W ramach Programu operacyjnego Kapitał Ludzki, 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej powierza FHU A priori z Jastrzębia Zdroju.

 

____________________________________________________________________________________________

Notatka z przeprowadzonego rozeznania rynku zamówienia o wartości poniżej 1 000 euro

Opis przedmiotu zamówienia:

W związku z realizacją projektu systemowego „Pomagający innym pomagamy sobie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Aktywnej Integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie treningu kompetencji i umiejętności społecznych.

Miejsce przeprowadzenia treningu: teren Gminy Zebrzydowice, GOPS zapewnia salę treningową.

Trening ma obejmować 10 spotkań (raz w tygodniu) po 2 godziny.

Tematyka poruszanych zagadnień podczas treningu:

 • prowadzenie budżetu domowego,
 • prawidłowe zarządzanie mediami,
 • dbanie o zdrowie oraz higienę,
 • prrawidłowa i zbilansowana dieta,
 • organizacja czasu wolnego,
 • podstawy prawidłowej komunikacji interpersonalnej,
 • rozwiązywanie konfliktów rodzinnych
 • radzenie sobie z problemami opiekuńczo-wychowawczymi z dziećmi i młodzieżą.

 Przewidywana liczba osób, które zakończą udział w treningu kompetencji i umiejętności: 5 (ich liczba może ulec zmianie).

Wykonawca zapewnia:

 • materiały treningowe,
 • materiały pomocnicze,
 • catering kawowy (dostępna kawa, herbata, mleko do kawy, cukier, woda mineralna, kruche ciasteczka).

Wymagania niezbędne dla osoby prowadzącej trening:

 • wykształcenie wyższe na kierunku psychologii, potwierdzone dyplomem,
 • doświadczenie zawodowe w prowadzeniu podobnych treningów,n realizacji zamówienia: lipiec-wrzesień 2013r.

Informację dotyczącą ceny i innych kryteriów wyboru oferty uzyskano od:

 1. Wojewódzki Uniwersytet Robotniczy Sp. z o.o. O/ Jastrzębie Zdrój, ul. Katowicka 24 - 1 620,00zł - Niespełnienie wymogu: brak wykształcenia wyższego na kierunku psychologii, potwierdzone dyplomem;
 2. FHU A priori, ul. 11 listopada 9, 44-335 Jastrzębie Zdrój - 1 790,00 zł
 3. Grupa-Eventowa.pl Aleksandra Dyla-Varlamov, ul. Wojska Polskiego 2-21, 24-700 Lubliniec - 2 980,00zł
 4. Illustro, ul. Cygana 4, Opole - 2 399,80 zł.

Wartość zamówienia w euro przeliczona zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych: 1 790,00zł/4,0196euro = 445euro.

Wybrano wykonawcę nr 2.

Data dokonania wyboru oferty: 08.07.2013r.

Uzasadnienie wyboru oferty:

FHU A priori złożyła najkorzystniejszą ofertę pod względem cenowym, zatem będzie realizować trening kompetencji umiejętności społecznych.