logo KL Narodowa Strategia SpójnościLogo UE EFS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach zaprasza do składania ofert na organizację oraz przeprowadzenie grupy samopomocowej dla samotnych matek uczestniczących w projekcie systemowym "Pomagając innym pomagamy sobie" współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu

Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Pobierz pełną treść zapytania cenowego.