logo KL Narodowa Strategia SpójnościLogo UE EFS

Wykonawcą treningu kompetencji i umiejętności społecznych z kursem komputerowym zostaje FHU A priori z Jastrzębia Zdroju. Trening przeprowadzony zostanie dla uczestników/uczestniczek projektu systemowego "Pomagając innym pomagamy sobie" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu

Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Notatka z przeprowadzonego rozeznania rynku zamówienia o wartości o 1 000 do 5 000 euro

Opis przedmiotu zamówienia:

W związku z realizacją projektu systemowego „Pomagając innym pomagamy sobie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Aktywnej Integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie treningu kompetencji i umiejętności społecznych z kursem komputerowym.

Miejsce przeprowadzenia kursu: teren Gminy Zebrzydowice.

Trening kompetencji i umiejętności składać się będzie z zajęć teoretycznych, podczas których uczestnik/uczestniczka projektu będzie kształtował/ła umiejętności komunikacyjne, zdobędzie wiedzę dotyczącą sztuki autoprezentacji, budowania pozytywnej samooceny oraz radzenia sobie ze stresem – 24 godziny szkoleniowe (3 dni). Dodatkowo w trakcie treningu uczestnik/uczestniczka ma nabyć umiejętności związane z aktywnym poszukiwaniem pracy w połączeniu z praktyczną nauką obsługi komputera: sporządzenie wzorcowych dokumentów aplikacyjnych (wraz z wydrukiem), nauka przeglądania stron internetowych (z ofertami pracy) oraz podstawowa obsługa MS Office (w celu tworzenia dokumentów aplikacyjnych) – 32 godz. szkoleniowe (4 dni).

Przewidywana liczba osób, które zakończą udział w treningu kompetencji i umiejętności: 15 (ich liczba może ulec zmianie). Trening odbędzie się w 2 turach. Termin realizacji pierwszej tury: maj 2013r. – 8 osób, Termin realizacji drugiej tury: czerwiec 2013r. – 7 osób.

Wykonawca zapewnia:

  • materiały szkoleniowe,
  • salę szkoleniową wyposażoną w niezbędny sprzęt,
  • materiały pomocnicze,
  • catering (dostępne kawa, herbata, mleko do kawy, cukier, woda mineralna, kruche ciasteczka oraz obiad),
  • miejsce kursu zarówno do zajęć teoretycznych, jak i praktycznych.

Termin realizacji/wykonania zamówienia: maj 2013 oraz czerwiec 2013r.

Informację dotyczącą ceny i innych kryteriów wyboru oferty uzyskano od:

  1. Ośrodek Szkoleniowy „Kwalifikacja”, ul. Rataja 4a/19, 40-837 Katowice - 15 270,00 zł;
  2. FHU A priori, ul. 11 listopada 9, 44-335 Jastrzębie Zdrój - 7 999,00 zł;
  3. PH Madej Jolanta, ul. Lipowa 24, 43-400 Cieszyn - 12 782,00 zł;
  4. Wojewódzki Uniwersytet Robotniczy Sp.z o.o Oddział Jastrzębie Zdrój - 10 350,00 zł
  5. Śląska Akademia Nauki i Rozwoju Sp. z o. o., ul. Głęboka 28/1, 43-400 Cieszyn - 8 295,00 zł - Oferta wpłynęła po terminie (o godz. 12:07)

Wartość zamówienia w euro przeliczona zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia16 grudnia 2011r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych: 7 999,00 zł/4,0196 euro = 1990 euro.

Wybrano wykonawcę nr 2.

Data dokonania wyboru oferty: 06.05.2013r.

Uzasadnienie wyboru oferty: FHU A priori złożył najkorzystniejszą ofertę cenową na przeprowadzenie treningu kompetencji i umiejętności społecznych z kursem komputerowym dla uczestników/uczestniczek projektu systemowego „Pomagając innym pomagamy sobie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zatem A priori zostaje wykonawcą zadania.