Logo KL Narodowa Strategia SpójnościLogo UE EFS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zawiadamia, iż za przeprowadzenie kursu Sprzedawca z obsługa kas fiskalnych w ramach projektu systemowego "Pomagając innym pomagamy sobie" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja

Aktywnej Integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej odpowiedzialny będzie Wojewódzki Uniwersytet Robotniczy/Ośrodek Kursowy Cieszyn.

Poniżej cała treść notatki z rozeznania rynku.

 

Zebrzydowice, dnia 10.09.2012r.

Znak sprawy: GOPS.271.POKL.9.N.2012

Notatka z przeprowadzonego rozeznania rynku zamówienia o wartości od 1.000 do 5.000 euro

Opis przedmiotu zamówienia:

W związku z realizacją projektu systemowego „Pomagający innym pomagamy sobie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Aktywnej Integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie kursu: Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych.

Miejsce przeprowadzenia kursu: teren Gminy Zebrzydowice.

Kurs obejmować ma zajęcia teoretyczne (40 godzin) oraz zajęcia praktyczne (120 godzin) dla 5 osób. Zajęcia odbywać się będą od poniedziałku do piątku (nie więcej niż 8 godzin lekcyjnych dziennie). Po ukończeniu kursu uczestnik/uczestniczka projektu systemowego otrzyma zaświadczenie/certyfikat.

Zakres tematyczny kursu obejmuje m.in. psychologia obsługi klienta, prawo pracy, minimum sanitarne, przepisy BHP, obsługa kas fiskalnych oraz praktyczne wykonywanie zawodu sprzedawcy.

Wykonawca zapewnia:

  • materiały szkoleniowe,
  • catering (dostępne kawa, herbata, mleko do kawy, cukier, woda mineralna, kruche ciasteczka oraz obiad),
  • ubezpieczenie,
  • wyrobienie uczestnikom/uczestniczkom kursu książeczki sanitarno-epidemiologicznej wraz z badaniami lekarskimi.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach zapewnia lokal do zajęć teoretycznych.

Termin realizacji/wykonania zamówienia: od września 2012r. do grudnia 2012r.

Informację dotyczącą ceny i innych kryteriów wyboru oferty uzyskano od:

  1. FHU A priori ul. 11 listopada 9, 44-335 Jastrzębie Zdrój - 1 282,00 zł / osobę (1 282zł x 5 osób = 6 410zł);
  2. Wojewódzki Uniwersytet Robotniczy Ośrodek Kursowy Cieszyn, ul. Głęboka 25, 43-400 Cieszyn - 1 280,00 zł / osobę (1 280zł x 5 osób = 6 400zł).

Wartość zamówienia w euro przeliczona zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011r. wynosi 4,0196 zł, zatem: 6 400,00zł / 4,0196 euro = 1592 euro

Wybrano wykonawcę nr 2.

Data dokonania wyboru oferty: 10.09.2012r.

Uzasadnienie wyboru oferty:

Wykonawca nr 2 przedstawił korzystniejszą ofertę cenową, co było jedynym kryterium wyboru, zatem Wykonawcy nr 2 powierza się przeprowadzenie kursu Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych.