Logo KL Narodowa Strategia SpójnościLogo UE EFS

Wykonawcą odpowiedzialnym za przeprowadzenie kursu obsługi stacji paliw gazowych oraz ciekłych w ramach projektu systemowego „Pomagający innym pomagamy sobie” współfinansowanego z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja

Aktywnej Integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej zostaje Wojewódzki Uniwersytet Robotniczy /Ośrodek Kursowy Cieszyn.

Poniżej szczegółowe informacje

 Zebrzydowice, dnia 10.09.2012r.

 Notatka z przeprowadzonego rozeznania rynku zamówienia poniżej 1.000 euro

 

Znak sprawy: GOPS.271.POKL.8.N.2012

 Opis przedmiotu zamówienia:

W związku z realizacją projektu systemowego „Pomagający innym pomagamy sobie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Aktywnej Integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie kursu: Obsługa stacji paliw gazowych oraz ciekłych.

Miejsce przeprowadzenia kursu: teren Gminy Zebrzydowice (w razie braku możliwości zorganizowania kursu na terenie Gminy Zebrzydowice Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia kosztów związanych z przywozem oraz dowozem uczestników/uczestniczek projektu na teren miejsca zamieszkania).

Kurs obejmować ma zajęcia teoretyczne oraz praktyczne (80 godzin lekcyjnych) dla 2 osób. Zajęcia odbywać się będą od poniedziałku do piątku (nie więcej niż 8 godzin lekcyjnych dziennie). Po ukończeniu kursu uczestnik/uczestniczka projektu systemowego otrzyma zaświadczenie/certyfikat o ukończonym kursie.

Zakres tematyczny kursu obejmuje m.in. przepisy BHP obowiązujące na stacji paliw, ogólne wiadomości o właściwościach fizycznych i chemicznych paliw gazowych oraz ciekłych, zastosowanie paliw ciekłych i gazowych, budowa i obsługa zbiornika magazynowego paliw ciekłych i gazowych, instalacje zasilania gazowego pojazdów samochodowych, napełnianie zbiorników paliw gazowych oraz ciekłych, podstawowe informacje o dozorze technicznym.

Kurs ma przygotowywać uczestników/uczestniczki do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje w Oddziałach terenowych Transportowego Dozoru Technicznego w celu uzyskania odpowiedniego zaświadczenia kwalifikacyjnego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz ma przygotować uczestników/uczestniczki do podjęcia pracy na stacjach paliw.

Wykonawca zapewnia:

  • materiały szkoleniowe,
  • catering (dostępne kawa, herbata, mleko do kawy, cukier, woda mineralna, kruche ciasteczka oraz obiad),
  • ubezpieczenie.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach zapewnia lokal do zajęć teoretycznych.

Termin realizacji/wykonania zamówienia: wrzesień 2012r. -grudzień 2012r.

Informację dotyczącą ceny i innych kryteriów wyboru oferty uzyskano od:

  • Wojewódzki Uniwersytet Robotniczy Ośrodek Kursowy, ul. Głęboka 25 43-400 Cieszyn 1750,00/osobę

Wartość zamówienia w euro przeliczona zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011r., 1750zł x 2 osoby = 3500,00, 3500zł / 4,0196zł = 871 euro

Wybrano wykonawcę nr 1.

Data dokonania wyboru oferty: 10.09.2012r.

Uzasadnienie wyboru oferty:

Wykonawca nr 1 jako jedyny odpowiedział na zapytanie cenowe dotyczące przeprowadzenia kursu obsługi stacji paliw gazowych oraz ciekłych, zatem wykonawcy nr 1 powierza się wykonanie usługi.