Logo KL Narodowa Strategia SpójnościLogo UE EFS

Dnia 31.08.2012r. wyłoniono wykonawcę usługi: konsultant d/s osób niepełnosprawnych świadczącego porady Punkcie Informacji Obywatelskiej w ramach projektu systemowego realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w latach 2012-2013 współfinansowanego z Unii Europejskie ze środków Europejskiego Funduszu

Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Aktywnej Integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Wykonawcą w/w usługi jest FHU A Priori z Jastrzębia-Zdroju.

 

Zebrzydowice, dnia 31.08.2012r.

 

Znak sprawy: GOPS.271.POKL.5.N.2012

Notatka z przeprowadzonego rozeznania rynku zamówienia o wartości poniżej 1.000 euro

Opis przedmiotu zamówienia:

Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach, ul. Ks. Janusza 6.

Przedmiot zamówienia: świadczenie porad dla osób niepełnosprawnych w Punkcie Informacji Obywatelskiej (PIO) w ramach projektu systemowego „Pomagając innym pomagamy sobie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Aktywnej Integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, celem którego jest ułatwienie dostępu do bezpłatnego poradnictwa specjalistycznego.

GOPS w Zebrzydowicach zaprasza do składania ofert na stanowisko KONSULTANTA DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

Wymagania niezbędne:

 • posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • doświadczenie zawodowe.

Preferowane cechy osobowości:

 • umiejętności interpersonalne, zdolności organizacyjne,
 • sumienność, samodzielność, odpowiedzialność, dyspozycyjność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • list motywacyjny,
 • Curriculum Vitae,
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe kandydata/kandydatki oraz doświadczenie zawodowe,
 • oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie wykonania zlecenia dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych /tekst jednolity Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.),

 • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie.

Zakres wykonywanych zadań:

 • udzielanie porad w zakresie problematyki niepełnosprawności raz na dwa tygodnie po 2 godziny w ramach Punktu Informacji Obywatelskiej

Miejsce odbywania się konsultacji: budynek Urzędu Gminy Zebrzydowice.

Wykonawca zapewnia pomoce naukowe niezbędne do przeprowadzenia usługi, wydanie indywidualnych kart korzystanie z usługi w ramach PIO dla każdego uczestnika/uczestniczki wraz z kopią dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Indywidualne karty korzystania z usług w ramach PIO powinny być oznakowane zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznakowania projektów w ramach POKL 2007-2013.

Termin realizacji/wykonania zamówienia: sierpień 2012r. - grudzień 2013r.

Informację dotyczącą ceny i innych kryteriów wyboru oferty uzyskano od:

 1. FHU A priori Ul. 11 listopada 944-335 Jastrzębie Zdrój - 59,00 zł/godzinę

Wartość zamówienia w euro przeliczona zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011r. wynosi: 59,00zł x ok. 4h/miesiąc = 236,00zł, 236,00zł x 17misięcy = 4012,00zł, 4012,00zł / 4,0196 euro = 998 euro

Wybrano wykonawcę nr 1.

Data dokonania wyboru oferty: 31.08.2012r.

Uzasadnienie wyboru oferty:

Zapytanie cenowe zostało zamieszczone na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach. Zamawiający nr 1 jako jedyny odpowiedział na zapytanie cenowe. Cena zaproponowana przez zamawiającego nr 1 nie jest zawyżona w stosunku do cen na rynku, zatem zamawiającemu nr 1 powierza się świadczenie usługi konsultanta ds. osób niepełnosprawnych w Punkcie Informacji Obywatelskiej działającemu w ramach projektu systemowego „Pomagając innym pomagamy sobie” współfinansowanego przez Unię Europejską.