Logo KL Narodowa Strategia SpójnościLogo UE EFS

Wykonawcą usługi zleconej - prawo jazdy kat. B zostaje Przedsiębiorstwo Usługowo Szkoleniowe Krzempek. Powierzone zostaje mu realizację usługi w projekcie systemowym „Pomagając innym pomagamy sobie” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Ludzki, Priorytet VII Promocja Aktywnej Integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Poniżej notatka z rozeznania rynku.

Zebrzydowice, dnia 27.08.2012r.

Notatka z przeprowadzonego rozeznania rynku zamówienia o wartości od 1.000 do 5.000 euro

Opis przedmiotu zamówienia:

W związku z realizacją projektu systemowego „Pomagając innym pomagamy sobie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Aktywnej Integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B dla 12 osób.

Miejsce przeprowadzenie kursu: teren Gminy Zebrzydowice.

W cenie szkolenia zawiera się:

  • zajęcia teoretyczne,
  • zajęcia praktyczne,
  • ubezpieczenie,
  • badania lekarskie,
  • pomoce naukowe.

Termin realizacji/wykonania zamówienia: od sierpnia 2012r. do grudnia 2012r.

Informację dotyczącą ceny i innych kryteriów wyboru oferty uzyskano od:

  1. Auto-Szkoła OSK Usługi transportowe i przewóz osób Z. BiałończykUl. Zamkowa 17, 43-410 Zebrzydowice - 1 200 zł/osobę (14 400 zł/12 osób);
  2. Ośrodek szkolenia Kierowców „Mazzoll” Ul. Stalmacha 2b43-417 Kaczyce -  1 250 zł/osobę (15 000zł/12osób);
  3. Ośrodek Szkolenia BIAŁECKI Sp.z o. o. Jastrzębie Zdrój1 399 zł/osobę (16 788zł/12osób);
  4. FPHU MARO Ul. Dworcowa 3b, 43-410 Zebrzydowice - 1 150zł/osobę (13 800zł / 12osób);
  5. Przedsiębiorstwo Usługowo Szkoleniowe Krzempek, ul. Kasztanowa 8, 43-252 Jarząbkowice - 1 099 zł/osobę (13 188 zł/12 osób)

Wartość zamówienia w euro przeliczona zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011r. wynosi 4,0196 zł, zatem: 13 188zł / 4,0196 euro = 3281 euro

Wybrano wykonawcę nr 5.

Data dokonania wyboru oferty: 27.08.2012r.

Uzasadnienie wyboru oferty:

Zamawiający nr 5 zaoferował najniższą cenę za realizację kursu na prawo jazdy kat. B, co było głównym kryterium wyboru. W związku z powyższym zamawiającemu nr 5 powierza się wykonanie usługi.