Logo KL Narodowa Strategia SpójnościLogo UE EFS

Świadczenie porad psychologicznych w Punkcie Informacji Obywatelskiej w ramach projektu systemowego „Pomagając innym pomagamy sobie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Aktywnej Integracji,

Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach powierza się FHU A priori.

Poniżej notatka z przeprowadzonego rozeznania rynku.

 

Zebrzydowice, dnia 24.08.2012r.

Znak sprawy: GOPS.271.POKL.4.N.2012

Notatka z przeprowadzonego rozeznania rynku zamówienia o wartości od 1.000 euro do 5.000 euro

Opis przedmiotu zamówienia:

Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach, ul. Ks. Janusza 6.

Przedmiot zamówienia: Świadczenie poradnictwa psychologicznego w Punkcie Informacji Obywatelskiej (PIO) w ramach projektu systemowego „Pomagając innym pomagamy sobie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Aktywnej Integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, celem którego jest ułatwienie dostępu do bezpłatnego poradnictwa specjalistycznego.

Wymagania niezbędne:

 • posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • co najmniej dwuletnie doświadczenie w zawodzie psychologa.

Preferowane cechy osobowości:

 • umiejętności interpersonalne, zdolności organizacyjne,
 • sumienność, samodzielność, odpowiedzialność, dyspozycyjność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • list motywacyjny,
 • Curriculum Vitae,
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe kandydata/kandydatki oraz doświadczenie zawodowe,
 • oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie wykonania zlecenia dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych /tekst jednolity Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.),

 • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie.

Zakres wykonywanych zadań:

 • udzielanie porad psychologicznych raz na dwa tygodnie po 3 godziny w ramach Punktu Informacji Obywatelskiej,

Miejsce odbywania się konsultacji: budynek Urzędu Gminy Zebrzydowice.

Wykonawca zapewnia pomoce naukowe niezbędne do przeprowadzenia usługi, wydanie indywidualnych kart korzystanie z usługi w ramach PIO dla każdego uczestnika/uczestniczki wraz z kopią dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Indywidualne karty korzystania z usług w ramach PIO powinny być oznakowane zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznakowania projektów w ramach POKL 2007-2013.

Termin realizacji/wykonania zamówienia: sierpień 2012r. - grudzień 2013r.

Informację dotyczącą ceny i innych kryteriów wyboru oferty uzyskano od:

 1. Wojewódzki Uniwersytet Robotniczy Ośrodek Kursowy Cieszyn, ul. Głęboka 25 - 59,00zł/ godzinę;
 2. FHU A priori ul. 11 Listopada 944-335 Jastrzębie Zdrój - 55,00zł/godzinę.

Wartość zamówienia w euro przeliczona zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011r. wynosi: 55,00zł x ok. 6h/miesiąc = 330,00zł, 330,00zł x 16misięcy = 5280,00zł, 5280,00 / 4,0196 euro = 1314 euro

5Wybrano wykonawcę nr 2.

Data dokonania wyboru oferty: 24.08.2012r.

Uzasadnienie wyboru oferty:

Zapytanie cenowe zostało zamieszczone na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach. Zamawiający nr 2 złożył korzystniejszą ofertę cenową, zatem zamawiającemu nr 2 powierza się świadczenie porad psychologicznych w Punkcie Informacji Obywatelskiej działającemu w ramach projektu systemowego „Pomagając innym pomagamy sobie” współfinansowanego przez Unię Europejską.