Logo KL Narodowa Strategia SpójnościLogo UE EFS

W wyniku rozmowy kwalifikacyjnej wyłoniona została osoba do pełnienia funkcji Animatora lokalnego w ramach projektu systemowego „Pomagając innym pomagamy sobie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja

Aktywnej Integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Na stanowisku Animatora lokalnego zostanie zatrudniona w ramach umowy zlecenie Pani Sonia Hoinkes.

Uzasadnienie wyboru:  Pani Sonia Hoinkes spełniła wszystkie wymagania formalne podczas rekrutacji na pełnienie funkcji animatora lokalnego, posiada odpowiednie wykształcenie adekwatne do realizacji powierzonej funkcji. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się cechami oraz umiejętnościami, które pozwolą sumiennie wykonywać obowiązki wynikające z pełnienia funkcji Animatora lokalnego.