Logo KL Narodowa Strategia SpójnościLogo UE EFS

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach zamieszcza listę kandydatów/kandydatek spełniających warunki formalne na stanowisko Animatora lokalnego w ramach umowy zlecenie przy realizacji zadania w projekcie systemowym „Pomagając innym pomagamy sobie” współfinansowanym ze środków Europejskiego

Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Aktywnej Integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej wraz z terminem kolejnego etapu rekrutacji tj. rozmowy kwalifikacyjnej, która odbędzie się w budynku Urzędu Gminy Zebrzydowice w sali narad (pok. 38, 2 piętro):

  1. Maria Czaja 24.08.2012r., godz. 10.00
  2. Krystian Grzybek 24.08.2012r., godz. 10.20
  3. Sonia Hoinkes 24.08.2012r., godz. 10.40
  4. Anna Sobolewska 24.08.2012r., godz. 11.00