Logo KL Narodowa Strategia SpójnościLogo UE EFS

Informujemy o wyłonieniu wykonawcy usługi zleconej - indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym w ramach projektu systemowego "Pomagając innym pomagamy sobie" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII

Promocja Aktywnej Integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Wykonawca usługi, który zaproponował najniższą cenę jest FHU A priori z Jastrzębia Zdroju.

 Poniżej notatka z przeprowadzonego rozeznania rynku.

 

Zebrzydowice, dnia 16.08.2012r.

Znak sprawy: GOPS.271.POKL.2.N.2012

 Notatka z przeprowadzonego rozeznania rynku zamówienia o wartości poniżej 1.000 euro

Opis przedmiotu zamówienia:

Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach, ul. Ks. Janusza 6.

Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym z uczestnikami/uczestniczkami projektu systemowego „Pomagając innym pomagamy sobie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Aktywnej Integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Celem doradztwa będzie m. in. pomoc w rozeznaniu własnych predyspozycji zawodowych, stworzenie indywidualnej ścieżki kariery, w wyniku czego powstanie dla każdego uczestnika indywidualny plan działania.

Liczba uczestników/uczestniczek korzystających z usługi doradztwa zawodowego: 17 (ok.3 godzin na 1 uczestnika/uczestniczkę).

Miejsce odbywania się konsultacji z doradcą zawodowym: budynek Urzędu Gminy Zebrzydowice.

Wykonawca zapewnia sprzęt niezbędny do przeprowadzenia usługi doradztwa zawodowego indywidualnego, wydanie indywidualnego planu działania dla każdego uczestnika/uczestniczki wraz z kopią dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Indywidualne plany działania powinny być oznakowane zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznakowania projektów w ramach POKL 2007-2013.

Termin realizacji/wykonania zamówienia: sierpień/wrzesień 2012r.

Informację dotyczącą ceny i innych kryteriów wyboru oferty uzyskano od:

  1. Instytut Doradztwa Regionalnego i Europejskiego ul. Prądnicka 8/25 30-002 Kraków - 2544,90 zł;
  2. Ewa Wronka Brody ul. Wspólna 5a, 09-961 Płońsk - 2550,00 zł;
  3. Zakład Doskonalenia Zawodowego ul. Krasińskiego 2, 40-952 Katowice - 2571,93 zł;
  4. Zofia Kozioł ul. Akademicka 5/11, 39-200 Dębica - 3009,00 zł;
  5. FHU A priori ul. 11 listopada 9, 44-335 Jastrzębie Zdrój - 1785,00zł.

Wartość zamówienia w euro przeliczona zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011r. wynosi: 1785,00 złotych: 4,0196 euro = 444,07 euro

Wybrano wykonawcę nr 5.

Data dokonania wyboru oferty: 16.08.2012r.

Uzasadnienie wyboru oferty:

Zamawiający nr 5 zaoferował najniższą cenę za wykonanie usługi doradztwa zawodowego indywidualnego, dlatego powierzone zostanie mu wykonanie w/w usługi.