logotyp ośrodka krótkoterminowego pobytu dziennegoW listopadzie 2019r.  zainicjowane zostały działania realizaowane w ramach projektu pn „Chodź pomaluj mój świat - wsparcie dla rozwoju usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu osób z zaburzeniami psychicznymi w Gminie Zebrzydowice i ich opiekunów”.

W ramach projektu realizowane są trzy formy wsparcia:

Ośrodek Krótkoterminowego Wsparcia Wytchnieniowego dla Opiekunów Osób Niesamodzielnych. Przeznaczony dla osób  niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu znacznym lub umiarkowanym niesamodzielnych wymagających opieki. Zapewniony jest odpowiedni transport busem.

 

Usługi asystenckie świadczone dla osób niepełnosprawnych realizowane przez Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej . Usługi realizowane będą w miejscu zamieszkania osób wymagających wsparcia, które legitymują się orzeczeniem o  umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności z powodu choroby psychicznej, pełnoletnich biernych zawodowo.

Działania wspierające matki/opiekunki faktyczne w ich opiece nad dziećmi ze zdiagnozowanymi całościowymi zaburzeniami rozwoju - z tej formy wsparcia skorzystać może 5 kobiet biernych zawodowo, sprawujących stałą opiekę nad dziećmi z całościowymi zaburzeniami rozwoju. W ramach działań realizowane będą grupa wsparcia, warsztaty arteterapeutyczne oraz warsztaty informacyjne.

Udział w projekcie może wiązać się z symboliczną opłatą wynikającą bezpośrednio z regulaminu konkursu. Odpłatność uzależniona jest od wysokości dochodów rodziny. W szczególnych przypadkach istnieje możliwość zwolnienia z odpłatności.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o zgłaszanie się do koordynatora projektu w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach ul. ks. A. Janusza 6 (parter pokój nr 8) w godzinach urzędowania. Informacje dostępne są również na na stronie internetowej ośrodka: gops.zebrzydowice.pl. oraz pod numerem telefonu: (32) 47 55 129.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

logotyypy UE EFS