logotyp EFS UE

Gmina Zebrzydowice za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach realizuje projekt pn „Chodź pomaluj mój świat - wsparcie dla rozwoju usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu osób z zaburzeniami psychicznymi w Gminie Zebrzydowice i ich opiekunów” realizowanym przez Gminę Zebrzydowice za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach.

W projekcie planujemy realizację następujących form wsparcia:

 

 1. Utworzenie Krótkoterminowego Wsparcia Wytchnieniowego dla Opiekunów Osób Niesamodzielnych, zadanie skierowane jest do 10 dorosłych osób (6 kobiet i 4 mężczyzn) niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu znacznym lub umiarkowanym, niesamodzielnych wymagających opieki. Spotkania odbywać się będą 1 raz w tygodniu przez 3 godziny zegarowe, zapewniony jest odpowiedni transport busem.Zajęcia w ośrodku będą prowadzone przez terapeutę zajęciowego, który poprowadzi zajęcia terapii zajęciowej (ergoterapii, muzykoterapii, zajęć tanecznych, relaksacyjnych itp.). Planuje się również w ramach zajęć w ośrodku udział w lokalnych imprezach integracyjnych, lokalne wycieczki krajoznawcze i rekreacyjne. Opiekę nad uczestnikami w trakcie trwania zajęć zapewni trzech opiekunów dziennych, których zadaniem będzie  stworzyć grupie bezpieczne i konstruktywne warunki pracy oraz pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb (zaprowadzanie do toalety, przygotowanie drobnego poczęstunku, pomoc podczas przewozu, pomoc terapeucie zajęciowemu podczas realizowania zajęć).
 2. Usługi asystenckie realizowane przez Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej świadczone dla osób niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym lub znacznym z powodu choroby psychicznej, pełnoletnich biernych zawodowo.  Zadaniem asystenta będzie ułatwienie osobie niepełnosprawnej wykonywania czynności dnia codziennego, pomaganie jej w uzyskaniu jak największej samodzielności oraz współpraca z instytucjami i organizacjami społecznymi a ponadto zapewnienie osobie niepełnosprawnej optymalnych warunków do samodzielnej rehabilitacji.
 3. Działania wspierające matki/opiekunki faktyczne w ich opiece nad dziećmi ze zdiagnozowanymi całościowymi zaburzeniami rozwoju, sprawujące stałą opiekę nad w/w dziećmi tj. m. in.:
  • grupa wsparcia – prowadzona przez psychologa. Jej celem jest umożliwienie matkom/opiekunkom faktycznym wymiany doświadczeń, wzajemnego wsparcia, uzyskania poradnictwa psychologicznego, nabycie wiedzy na temat radzenia sobie z obciążeniami psychicznymi. Grupa będzie się spotykać 2 razy w miesiącu,
  • warsztaty arteterapeutyczne – ich celem jest oddziaływanie na matki/opiekunki faktyczne za pomocą różnych metod i technik arteterapeutycznych aby uzyskać wgląd we własne emocje, wzmocnić poczucie własnej wartości, samorozwój, rozładować napięcia itp. a dzięki temu uzyskać równowagę emocjonalną, relaks, odreagowanie trudnych emocji. Grupa będzie się spotykać 1 raz w miesiącu przez 2 godziny,
  • warsztaty informacyjne mające na celu zwiększenie wiedzy i umiejętności praktycznych matek/opiekunek faktycznych w zakresie sprawowania wysokiej jakości opieki nad dziećmi ze zdiagnozowanymi całościowymi zaburzeniami rozwoju. Warsztaty będą trwać 3 godziny 2 razy w miesiącu  przez 3 miesiące.

Przedmiotem projektu jest wsparcie dla rozwoju usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu osób z zaburzeniami psychicznymi w Gminie Zebrzydowice oraz ich opiekunów do 31.10.2020r. Planuje się przez okres 12m-cy objąć wsparciem 20 osób w tym (14 kobiet i 6 mężczyzn).

 • niepełnosprawnych intelektualnie,
 • biernych zawodowo kobiet- opiekunek faktycznych dzieci niepełnosprawnych z całościowymi zaburzeniami rozwoju,
 • osób niepełnosprawnych powodu choroby psychicznej.

Większość działań przewidzianych w projekcie skierowano do kobiet, ponieważ z przeprowadzonej diagnozy wynika, że kobiety znajdują się w trudniejszym położeniu niż mężczyźni, a zatem wymagają objęcia większym wsparciem  w projekcie.

Celem projektu jest wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu osób z zaburzeniami psychicznymi w Gminie Zebrzydowice oraz ich opiekunów.
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej, a jego łączna wartość wynosi 145 665,00 zł, w tym 123 815,25 zł dofinansowania unijnego.