1. Ośrodek Pomocy Społecznej przyjmuje klientów wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikami ośrodka (telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej). Obsługa klienta będzie się odbywała w strefie wyznaczonej.
  2. Kontakt klientów z pracownikami ośrodka następuje telefonicznie lub mailowo w godzinach pracy ośrodka. Numery telefonów oraz adresy mailowe, za pośrednictwem których można kontaktować się z pracownikami zostały podane na stronie internetowej ośrodka oraz na głównych drzwiach wejściowych do Urzędu Gminy Zebrzydowice.
  3. Nie będą prowadzone postępowania - w tym przyjmowane wnioski - w sprawach mniej istotnych oraz tych, których realizacja może zostać odsunięta w czasie tj. Karta Dużej Rodziny, weryfikacja wydatków w ramach stypendium szkolnych (donoszenie faktur).
  4. W przypadku świadczeń wychowawczych (500+) przypominamy o wielu możliwościach składania wniosków drogą elektroniczną.
  5. Osoby, które pobierają świadczenia realizowane przez tutejszy ośrodek, w przypadku zmiany sytuacji rodzinnej lub dochodowej  mogą poinformować o tym fakcie tutejszy ośrodek poprzez e-mail dołączając jednocześnie skan dokumentacji w tym zakresie.
  6. Pracownicy socjalni ośrodka wykonują pracę w terenie w sytuacjach kryzysowych.
  7. Osoby odbierające świadczenie w kasie ośrodka proszone są o wskazanie rachunków bankowych w celu realizacji przyznanych świadczeń. W przypadku braku rachunku bankowego, wypłata świadczeń  realizowana będzie o różnych godzinach dla poszczególnych osób, o czym osoby te poinformowane zostaną telefonicznie - zastosowanie mogą znaleźć dodatkowe ograniczenia w korzystaniu z kasy ośrodka.