Świadczenie dobry start:

 1. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia dobry start.
 2. Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia dobry start.
 3. Oświadczenie ogólne.

 

Świadczenie wychowawcze 500+:

 1. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.
 2. Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.
 3. Oświadczenie ogólne.

W przypadku gdy członek rodziny przebywa / pracuje za granicą do wniosku dołączyć należy dodatkową dokumentację:

 1. Oświadczenie na potrzeby koordynacji świadczeń.
 2. Oświadczenie dotyczące spełniania warunków do otrzymania świadczenia.
 3. Druk zaświadczenia o zatrudnieniu.
 4. Oświadczenie ogólne.

 

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - "becikowe":

 1. wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka;
 2. Oświadczenie członka rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dz. u. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.)
 3. oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy;
 4. Oświadczenie ogólne.