logotyp programu regionalnego FElogotyp UE EFS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach uprzejmie informuje o postępach w realizacji projektu pn „Osoby zależne są wśród nas – wsparcie dla rozwoju usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu osób zagrożonych”.

W ramach projektu Osoby zależne są wśród nas – wsparcie dla rozwoju usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu osób zagrożonych” w lutym br. rozpoczęła się realizacja grupy wsparcia dla opiekunów, w ramach której 7 osób (w tym 6 kobiet) sprawujących stałą opiekę nad osobami niesamodzielnymi, 2 razy w miesiącu spotyka się w nowowyremontowanej sali na poddaszu Urzędu Gminy, gdzie pod okiem psychologa, mają możliwość wymiany doświadczeń i udzielenia sobie wzajemnego wsparcia, uzyskania pomocy psychologicznej, nabycia wiedzy na temat sposobów radzenia sobie z obciążeniem psychicznym wynikającym ze sprawowanej stałej opieki. Grupa będzie działać do grudnia br.


W ramach projektu realizowane są następujące także formy wsparcia:

Grupa wsparcia dla opiekunów, w ramach której 7 osób (w tym 6 kobiet) sprawujących stałą opiekę nad osobami niesamodzielnymi, 2 razy w miesiącu spotyka się w nowowyremontowanej sali na poddaszu Urzędu Gminy, gdzie pod okiem psychologa, ma możliwość wymiany doświadczeń i udzielenia sobie wzajemnego wsparcia, uzyskania pomocy psychologicznej, nabycia wiedzy na temat sposobów radzenia sobie z obciążeniem psychicznym wynikającym ze sprawowanej stałej opieki nad osobami zależnymi.
 
Ośrodek Krótkoterminowego Pobytu Dziennego (OKPD), w ramach którego 10 osób niesamomodzielnych w wieku 60+ dowożonych jest raz w tygodniu, pod opieką opiekunki, na zajęcia terapii zajęciowej, odbywające się w nowowyremontowanej sali na poddaszu Urzędu Gminy w Zebrzydowicach, pozbawionej barier architektonicznych. Celem urozmaicenia zajęć w OKPD uczestnicy i uczestniczki biorą udział w różnego rodzaju wydarzeniach kulturalnych odbywających się na terenie naszego regionu. W maju br. wybrali się na wycieczkę do zamku w Pszczynie.
 
Usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania w zastępstwie za opiekunów faktycznych, których celem jest odciążenie opiekunów w sprawowanej przez nich opiece nad osobami zależnymi. Usługi są świadczone w godzinach dogodnych dla opiekunów tj. popołudniami, w weekendy, 5 godzin tygodniowo. Z tej formy wsparcia korzystają obecnie  3 osoby niesamodzielne w wieku 60+.
Asystent Osoby Niepełnosprawnej, którego zadaniem jest m.in. ułatwienie osobie niepełnosprawnej wykonywania czynności dnia codziennego, pomaganie jej w uzyskaniu jak największej samodzielności. Z tej formy wsparcia korzystają obecnie 3 osoby niepełnosprawne.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 i jest skierowany do osób będących w najtrudniejszej sytuacji życiowej, a jego całtowita wartość wynosi 218 412,50 zł, w tym 185 650, 62 zł dofinansowania ze środków unijnych.

Celem projektu jest wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu niepełnosprawnych i niesamodzielnych mieszkańców Gminy Zebrzydowice  oraz ich opiekunów.
 
Projekt cieszy się dużym zainteresowaniem wśród uczestników(czek), zarówno osób niesamodzielnych jak i ich opiekunów.

ilustracja OKPD