logotyp Programu Regionalnego FELogotyp UE EFS

W związku z realizacją projektu „Osoby zależne są wśród nas – wsparcie dla rozwoju usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu osób zagrożonych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne Działania 9.2 Dostępne i efektywne usługi społecznej i zdrowotne Poddziałanie 9.2.2 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - RIT, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach ogłasza nabór personelu do pełnienia funkcji opiekun/ka środowiskowa - umowa zlecenie.

Pełna treść ogłoszenia o naborze do pobrania.

Oświadczenie o zaangażowaniu zawodowym personelu.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych wraz z klauzulą informacyjną.