logotyp Programu Regionalnego FEUE EFS POZIOM Kolor

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach uprzejmie informuje o postępach w realizacji projektu pn „Osoby zależne są wśród nas – wsparcie dla rozwoju usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu osób zagrożonych”. W ramach projektu w lutym br. rozpoczęliśmy realizację grupy wsparcia dla opiekunów, w ramach której 7 osób (w tym 6 kobiet) sprawujących stałą opiekę nad osobami niesamodzielnymi, 2 razy w miesiącu spotyka się w nowowyremontowanej sali na poddaszu Urzędu Gminy, gdzie pod okiem psychologa, mają możliwość wymiany doświadczeń i udzielenia sobie wzajemnego wsparcia, uzyskania pomocy psychologicznej, nabycia wiedzy na temat sposobów radzenia sobie z obciążeniem psychicznym wynikającym ze sprawowanej stałej opieki. Grupa będzie działać do grudnia br. Przyjęty podział na płeć w doborze uczestników(czek) spowodowany była faktem, iż kobiety stanowią w Gminie Zebrzydowice 90 % opieknów(ek) osób zależnych.

Ponadto w ramach projektu na bieżąco od lipca 2017r. do grudnia 2018r. realizowane są następujące formy wsparcia:

  • Ośrodek Krótkoterminowego Pobytu Dziennego (OKPD), w ramach którego 10 osób niesamomodzielnych w wieku 60+ dowożonych jest raz w tygodniu, pod opieką opiekunki, na zajęcia terapii zajęciowej, odbywające się w nowowyremontowanej sali na poddaszu Urzędu Gminy w Zebrzydowicach, pozbawionej barier architektonicznych. Celem urozmaicenia zajęć w OKPD uczestnicy i uczestniczki biorą udział w różnego rodzaju wydarzeniach kulturalnych odbywających się na terenie naszego regionu. W marcu br. wybrali się do Inhalatorium solankowego w Parku Zdrojowym w Jastrzębiu-Zdroju oraz na spotkanie z prof. Danielem Kadłubcem odbywające się w Gminnym Ośrodku Kultury w Zebrzydowicach.
  • Usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania w zastępstwie za opiekunów faktycznych, których celem jest odciążenie opiekunów w sprawowanej przez nich opiece nad osobami zależnymi. Usługi są świadczone w godzinach dogodnych dla opiekunów tj. popołudniami, w weekendy, 5 godzin tygodniowo. Z tej formy wsparcia korzystają obecnie 3 osoby niesamodzielne w wieku 60+.
  • Asystent Osoby Niepełnosprawnej, którego zadaniem jest m.in. ułatwienie osobie niepełnosprawnej wykonywania czynności dnia codziennego, pomaganie jej w uzyskaniu jak największej samodzielności. Z tej formy wsparcia korzystają obecnie 3 osoby niepełnosprawne.

Celem projektu jest wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu niepełnosprawnych i niesamodzielnych mieszkańców Gminy Zebrzydowice oraz ich opiekunów. 
Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 i jest skierowany do osób będących w najtrudniejszej sytuacji życiowej, a jego całtowita wartość wynosi 218 412,50 zł, w tym 185 650, 62 zł dofinansowania ze środków unijnych.
Projekt cieszy się dużym zainteresowaniem wśród uczestników(czek), dotyczy to zarówno osób niesamodzielnych jak i ich opiekunów.