logotyp FE Program Regionalnylogotyp UE EFS

Uprzejmie informujemy, iż w miesiącu październiku bieżącego roku w związku z realizacją projektu "„Osoby zależne są wśród nas – wsparcie dla rozwoju usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu osób zagrożonych" rozpoczęliśmy realizację Treningu dla opiekunów. Celem treningu jest zwiększenie wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie sprawowania opieki nad osobami zależnymi. Kurs obejmuje tematykę w zakresie: podstawowej opieki nad osobą zależną, zagadnienia z dziedziny konkretnych chorób, wiedzy na temat pielęgnacji i rehabilitacji, udzielania pierwszej pomocy oraz inne zagadnienia, w zależności od zgłoszonych przez opiekunów potrzeb. Możliwe są również zajęcia praktyczne w domu opiekuna w razie zgłoszenia takiej potrzeby.

 

Trening prowadzony jest przez wykwalifikowaną i doświadczoną pielęgniarkę. Odbywa się raz w tygodniu przez 4 godziny lekcyjne w okresie od października do listopada 2017r. w sali audiowizualnej w budynku „starej szkoły” w Zebrzydowicach

W/w wsparciem objętych zostało 6 opiekunów, w tym 6 kobiet i 1 mężczyzna. Przyjęty podział na płeć w doborze uczestników(czek) był konieczny, z uwagi na fakt, że to kobiety stanowią w Gminie Zebrzydowice 90 % opiekunów(ek) osób zależnych.

Dodatkowo, w ramach projektu realizowane są następujące działania:

  • Ośrodek Krótkoterminowego Pobytu Dziennego (OKPD), którego uczestnicy i uczestniczki dowożeni są raz w tygodniu na zajęcia terapii zajęciowej, odbywające się w nowowyremontowanej sali na poddaszu Urzędu Gminy w Zebrzydowicach. Pomieszczenie przeznaczone na potrzeby OKPD jest pozbawione barier architektoncznych. Uczestnicy i uczestniczki OKPD są dodatkowo pod opieką opiekunki, której zadaniem jest pomoc im, zarówno w busie jak i podczas zajęć, we wszystkich czynnościach, które będą sprawiały im trudność. W październiku br. uczestnicy i uczestniczki OKPD dodatkowo wybrali się na wycieczkę do Ogrodów Pokazowych Kapias w Goczałkowicach-Zdroju. Z tej formy wsparcia korzysta obecnie 10 osób niesamodzielnych w wieku 60 + .
  • Usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania w zastępstwie za opiekunów faktycznych. Ich celem jest odciążenie opiekunów faktycznych w sprawowanej przez nich opiece nad osobami zależnymi. Usługi są świadczone w godzinach dogodnych dla opiekunów tj. popołudniami, w weekendy, 5 godzin tygodniowo. Z tej formy wsparcia korzystają obecnie 3 osoby niesamodzielne w wieku 60+.
  • Asystent osoby niepełnosprawnej. Z tej formy wsparcia korzystają obecnie 3 osoby niepełnosprawne. Zadaniem asystenta jest m.in. ułatwienie osobie niepełnosprawnej wykonywania czynności dnia codziennego, pomaganie jej w uzyskaniu jak największej samodzielności oraz dążenie do zapewnienia jej optymanych warunków do samodzielnej rehabilitacji.
  • Dla opiekunów(ek) dodatkowo planujemy na 2018r. zorganizowanie grupy wsparcia prowadzonej przez psychologa oraz warsztaty informacyjne, których celem będzie udzielenie informacji i porad opiekunom(kom) w zakresie poruszania się po różnych systemach wsparcia dla osób niepełnosprawnych

Celem projektu jest wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu niepełnosprawnych i niesamodzielnych mieszkańców Gminy Zebrzydowice oraz ich opiekunów.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2010 i jest skierowany do osób będących w najtrudniejszej sytuacji życiowej, a jego całtowita wartość wynosi 218 412,50 zł, w tym 185 650, 62 zł dofinansowania ze środków unijnych.