znaki strona flaga80 znaki strona godlo80

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach informuje o realizacji zadania w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024,

Działanie w całości finansowane jest ze środków budżetu państwa, w ramach Funduszu Solidarnościowego, a jego całkowita wartość wynosi 44 676,00 zł.

W ramach zadania wsparciem Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej objęte zostaną cztery osoby niepełnosprawne, w tym 3 legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy osobie niepełnosprawnej w:

  1. czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymania higieny osobistej,
  2. prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie,
  3. przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania,
  4. wsparcia w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

Całkowita wartość realizacji zadania 44 676,00 zł.

Dofinansowanie z budżetu państwa w ramach Funduszu Solidarnościowego: 44 676,00 zł.