znaki strona flaga80 znaki strona godlo80

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Zebrzydowicach informuje o przystąpieniu przez Gminę Zebrzydowice do Programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Gmina Zebrzydowice uzyskała na realizację Programu środki finansowe w wysokości 39 168,00 zł.

O Programie

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa w świadczeniu opieki.

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  • osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna,  we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawowania całodobowej opieki nad tą osobą niepełnosprawną.

Program finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Dofinansowanie programu: 39 168,00 zł.

Całkowita wartość realizacji programu: 39 168,00 zł.