logo FE Program Regionalnylogo UE EFS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach realizuje Projekt pozakonkursowy pn.„Aktywny powiat cieszyński – program aktywizacji społeczno-zawodowej w obszarze pomocy społecznej” w ramach Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne Działania 9.1 Aktywna integracja Poddziałania 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Projekt jest realizowany w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie oraz Gminami Powiatu Cieszyńskiego: Brenna, Chybie, Cieszyn, Dębowiec, Goleszów, Hażlach, Istebna, Skoczów, Strumień, Ustroń, Wisła.

 

Uczestnikiem Projektu może zostać osoba spełniająca wszystkie poniższe warunki:

  • zamieszkuje na terenie Gminy Zebrzydowice;
  • zagrożona jest ubóstwem lub wykluczeniem społecznym;
  • nie korzysta z tego samego wsparcia w innych Działaniach i Priorytetach współfinansowanych przez Unię Europejską w okresie realizacji projektu pozakonkursowego, w którym bierze udział.

W ramach Projektu organizowane będą:

  • kursy, szkolenia edukacyjne i zawodowe dostosowane do indywidualnych predyspozycji oraz potrzeb rynku pracy,
  • indywidualne spotkania z doradcą/trenerem zawodowym,
  • indywidualne porady specjalistyczne (psycholog, prawnik),
  • PAI – w przypadku osoby bezrobotnej z III profilu,
  • warsztaty integracyjno-artystyczne,
  • mini debaty społeczne,
  • wyjścia i spotkania integracyjno-turystyczno-sportowo-edukacyjne.

Głównym celem projektu jest podniesienie aktywności społeczno-zawodowo-edukacyjnej mieszkańców Gminy Zebrzydowice.

Udział w Projekcie nie zapewnia zatrudnienia ale podwyższa kwalifikacje w każdej dziedzinie życia zawodowego, dzięki czemu Uczestnikowi łatwiej będzie znaleźć pracę.

Osoby zainteresowane oraz spełniające powyższe kryteria proszone są o osobisty kontakt z Biurem Projektu.

Nabór uczestników do Projektu trwa od stycznia 2016 r. do momentu uzyskania wymaganej liczby osób biorących udział w Projekcie.

 Szczegółowe informacje:

Biuro Projektu: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach, pok. nr 4, ul. Ks. Janusza 6, 43-410 Zebrzydowice, 

tel./fax. 32 47 55 129