logo FE Program Regionalnylogo UE EFS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach infromuje o unieważnieniu zapytania cenowego dotyczącego szkolenia edukacyjnego: operator wózka widłowego z bezpieczna wymianą butli gazowych w ramach projektu pozakonkursowego "Aktywny powiat cieszyński - program aktywizacji społeczno-zawodowej w obszarze pomocy społecznej" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WSL 2014-2020, Poddziałanie 9.1.6 Program aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Unieważnienie następuje, z uwagi na fakt, iż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą GOPS w Zebrzydowicach zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.