1 Nazwa zbioru danych: Zbiór danych osobowych "Karta Dużej Rodziny"

2

Oznaczenie administratora danych i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania oraz numer identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki narodowej, jeżeli został mu nadany;

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach,

ul. Ks. A. Janusza 6

43-410 Zebrzydowice

3 Oznaczenie przedstawiciela administratora danych, o którym mowa w art. 3la ustawy i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania - w przypadku wyznaczenia takego podmiotu; -
4 ​ Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie art. 31 ustawy i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania w przypadku powierzenia przetwarzania danych temu podmiotowi; Przetwarzenia danych nie zostało powierzone innemu podmiotowi.
5 ​Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych; art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 poz. 1863 ze zm.).
6 ​Cel przetwarzania danych w zbiorze; Realizacja celów statutowych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach.
7 Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze; Osoby korzystające z uprawnień wynikających z posiadania Karty Dużej Rodziny
8 ​Zakres danych przetwarzanych w zbiorze;  Imię i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce urodzenia, seria i nr dowodu osobistego,  PESEL, adres zamieszkania, miejsce pracy, zawód, wykształcenie,  nr telefonu, informacje o stanie zdrowia, orzeczeniach wydawanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym, informacje o dochodzie,
9 ​ Sposób zbierania danych do zbioru w szczególności informacja czy dane do zbioru są zbierane od osób, których dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą;

Od osób, które dane dotyczą.

Z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą.

10 ​ Sposób udostępniania danych ze zbioru, w szczególności informacja czy dane ze zbioru są udostępniane  podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa; Dane nie są przekazywane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
11 Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być przekazywane;

Dane nie są przekazywane do odbiorców danych.

12 ​Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego; Dane nie są przekazywane do państw trzecich.
13 ​Data wpisania zbioru do rejestru; 01-06-2015
14 ​Data dokonania ostatniej aktualizacji;
1 Nazwa zbioru danych: Zbiór danych osobowych "Zasiłki dla opiekunów"

2

Oznaczenie administratora danych i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania oraz numer identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki narodowej, jeżeli został mu nadany;

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach,

ul. Ks. A. Janusza 6

43-410 Zebrzydowice

3 Oznaczenie przedstawiciela administratora danych, o którym mowa w art. 3la ustawy i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania - w przypadku wyznaczenia takego podmiotu; -
4 ​Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie art. 31 ustawy i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania w przypadku powierzenia przetwarzania danych temu podmiotowi; Przetwarzenia danych nie zostało powierzone innemu podmiotowi.
5 ​Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych; art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015r. poz. 114 ze zm.) w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2014 poz. 567).
6 ​Cel przetwarzania danych w zbiorze; Realizacja celów statutowych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach.
7 Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze; Osoby korzystające ze świadczeń w postaci zasiłków dla opiekunów
8 ​Zakres danych przetwarzanych w zbiorze;  Imię i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce urodzenia, seria i nr dowodu osobistego,  PESEL, adres zamieszkania, nr telefonu, informacje o stanie zdrowia, nałogach, informacje o orzeczeniach wydawanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym.
9 ​Sposób zbierania danych do zbioru w szczególności informacja czy dane do zbioru są zbierane od osób, których dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą;

Od osób, które dane dotyczą.

Z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą.

10 ​Sposób udostępniania danych ze zbioru, w szczególności informacja czy dane ze zbioru są udostępniane  podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa; Dane nie są przekazywane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
11 Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być przekazywane;

Dane nie są przekazywane do odbiorców danych.

12 ​Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego; Dane nie są przekazywane do państw trzecich.
13 ​Data wpisania zbioru do rejestru; 01-06-2015
14 ​Data dokonania ostatniej aktualizacji;
1 Nazwa zbioru danych: Zbiór danych osobowych "Wspieranie rodziny, piecza zastępcza"

2

Oznaczenie administratora danych i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania oraz numer identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki narodowej, jeżeli został mu nadany;

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach,

ul. Ks. A. Janusza 6

43-410 Zebrzydowice

3 Oznaczenie przedstawiciela administratora danych, o którym mowa w art. 3la ustawy i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania - w przypadku wyznaczenia takego podmiotu; -
4 ​Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie art. 31 ustawy i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania w przypadku powierzenia przetwarzania danych temu podmiotowi; Przetwarzenia danych nie zostało powierzone innemu podmiotowi.
5 ​Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych; art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2015 poz. 332 ze zm).
6 ​Cel przetwarzania danych w zbiorze; Realizacja celów statutowych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach.
7 Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze; Osoby umieszczone w pieczy zastępczej, rodziny wspierające.
8 ​Zakres danych przetwarzanych w zbiorze;  Imię i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce urodzenia, seria i nr dowodu osobistego,  PESEL, adres zamieszkania, miejsce pracy, zawód, wykształcenie,  nr telefonu, informacje o stanie zdrowia, orzeczeniach wydawanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym, informacje o dochodzie,
9 ​Sposób zbierania danych do zbioru w szczególności informacja czy dane do zbioru są zbierane od osób, których dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą;

Od osób, które dane dotyczą.

Z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą.

10 ​Sposób udostępniania danych ze zbioru, w szczególności informacja czy dane ze zbioru są udostępniane  podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa; Dane nie są przekazywane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
11 Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być przekazywane;

Dane nie są przekazywane do odbiorców danych.

12 ​Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego; Dane nie są przekazywane do państw trzecich.
13 ​Data wpisania zbioru do rejestru; 01-06-2015
14 ​Data dokonania ostatniej aktualizacji;
1 Nazwa zbioru danych: Zbiór danych osobowych "Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie"

2

Oznaczenie administratora danych i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania oraz numer identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki narodowej, jeżeli został mu nadany;

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach,

ul. Ks. A. Janusza 6

43-410 Zebrzydowice

3 Oznaczenie przedstawiciela administratora danych, o którym mowa w art. 3la ustawy i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania - w przypadku wyznaczenia takego podmiotu; -
4 ​Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie art. 31 ustawy i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania w przypadku powierzenia przetwarzania danych temu podmiotowi; Przetwarzenia danych nie zostało powierzone innemu podmiotowi.
5 ​Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych; ustawa z dnia 20 września 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005r. Nr 180 poz. 1493 ze zm.).
6 ​Cel przetwarzania danych w zbiorze; Realizacja celów statutowych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach.
7 Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze; Osoby korzystające ze świadczeń udzielanych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych.
8 ​Zakres danych przetwarzanych w zbiorze;  Imię i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce urodzenia, seria i nr dowodu osobistego,  PESEL, miejsce pracy, zawód, wykształcenie, adres zamieszkania, nr telefonu, stan zdrowia, nałogi, wyroki sądowe, skazania, inne orzeczenia wydane w postępowaniu sądowym lub administracyjnym,
9 ​Sposób zbierania danych do zbioru w szczególności informacja czy dane do zbioru są zbierane od osób, których dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą;

Od osób, które dane dotyczą.

Z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą.

10 ​Sposób udostępniania danych ze zbioru, w szczególności informacja czy dane ze zbioru są udostępniane  podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa; Dane nie są przekazywane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
11 Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być przekazywane;

Dane nie są przekazywane do odbiorców danych.

12 ​Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego; Dane nie są przekazywane do państw trzecich.
13 ​Data wpisania zbioru do rejestru; 01-06-2015
14 ​Data dokonania ostatniej aktualizacji;
1 Nazwa zbioru danych: Zbiór danych osobowych "Uczestnicy projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej"

2

Oznaczenie administratora danych i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania oraz numer identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki narodowej, jeżeli został mu nadany;

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach,

ul. Ks. A. Janusza 6

43-410 Zebrzydowice

3 Oznaczenie przedstawiciela administratora danych, o którym mowa w art. 3la ustawy i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania - w przypadku wyznaczenia takego podmiotu; -
4 ​ Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie art. 31 ustawy i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania w przypadku powierzenia przetwarzania danych temu podmiotowi; Przetwarzenia danych nie zostało powierzone innemu podmiotowi.
5 ​Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych; art. 100 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2015r. poz. 163 ze zm.).
6 ​Cel przetwarzania danych w zbiorze; Realizacja celów statutowych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach.
7 Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze; Osoby korzystające ze świadczeń udzielanych na podstawie ustawy o pomocy społecznej finansowanych ze środków Unii Europejskiej.
8 ​Zakres danych przetwarzanych w zbiorze;  Imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, nr telefonu, informacje o stanie zdrowia, nałogach,  skazaniach, wyrokach sądowych, informacje o dochodzie,
9 ​ Sposób zbierania danych do zbioru w szczególności informacja czy dane do zbioru są zbierane od osób, których dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą;

Od osób, które dane dotyczą.

Z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą.

10 ​ Sposób udostępniania danych ze zbioru, w szczególności informacja czy dane ze zbioru są udostępniane  podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa; Dane nie są przekazywane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
11 Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być przekazywane;

Dane nie są przekazywane do odbiorców danych.

12 ​Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego; Dane nie są przekazywane do państw trzecich.
13 ​Data wpisania zbioru do rejestru; 01-06-2015
14 ​Data dokonania ostatniej aktualizacji;
1 Nazwa zbioru danych: Zbiór danych osobowych "Pomoc materialna dla uczniów"

2

Oznaczenie administratora danych i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania oraz numer identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki narodowej, jeżeli został mu nadany;

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach,

ul. Ks. A. Janusza 6

43-410 Zebrzydowice

3 Oznaczenie przedstawiciela administratora danych, o którym mowa w art. 3la ustawy i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania - w przypadku wyznaczenia takego podmiotu; -
4 ​Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie art. 31 ustawy i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania w przypadku powierzenia przetwarzania danych temu podmiotowi; Przetwarzenia danych nie zostało powierzone innemu podmiotowi.
5 ​Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych; przetwarzanie jest niezbędne dla spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa - ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U z 2004r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.).
6 ​Cel przetwarzania danych w zbiorze; Realizacja celów statutowych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach.
7 Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze; Osoby korzystające ze świadczeń w postaci stypendiów i zasiłków szkolnych
8 ​Zakres danych przetwarzanych w zbiorze;  Imię i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce urodzenia, seria i nr dowodu osobistego,  PESEL, adres zamieszkania, nr telefonu, informacje o stanie zdrowia, miejsce pracy, zawód, wykształcenie, stan zdrowia, nałogi,wyrokach sądowych, informacje o dochodzie,
9 ​Sposób zbierania danych do zbioru w szczególności informacja czy dane do zbioru są zbierane od osób, których dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą;

Od osób, które dane dotyczą.

Z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą.

10 ​Sposób udostępniania danych ze zbioru, w szczególności informacja czy dane ze zbioru są udostępniane  podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa; Dane nie są przekazywane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
11 Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być przekazywane;

Dane nie są przekazywane do odbiorców danych.

12 ​Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego; Dane nie są przekazywane do państw trzecich.
13 ​Data wpisania zbioru do rejestru; 01-06-2015
14 ​Data dokonania ostatniej aktualizacji;
1 Nazwa zbioru danych: Zbiór danych osobowych "Fundusz alimentacyjny - dłużnicy"

2

Oznaczenie administratora danych i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania oraz numer identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki narodowej, jeżeli został mu nadany;

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach,

ul. Ks. A. Janusza 6

43-410 Zebrzydowice

3 Oznaczenie przedstawiciela administratora danych, o którym mowa w art. 3la ustawy i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania - w przypadku wyznaczenia takego podmiotu; -
4 ​ Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie art. 31 ustawy i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania w przypadku powierzenia przetwarzania danych temu podmiotowi; Przetwarzenia danych nie zostało powierzone innemu podmiotowi.
5 ​Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych; ustawa z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2015 poz. 859 ze zm.)
6 ​Cel przetwarzania danych w zbiorze; Realizacja celów statutowych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach.
7 Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze; Dłużnicy alimentacyjni
8 ​Zakres danych przetwarzanych w zbiorze; Imię i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, PESEL, adres zamieszkania lub pobytu, nr telefonu, seria i nr dowodu osobistego, miejsce pracy, zawód,  stan zdrowia, inne orzeczenia wydawane w postępowaniu sądowym lub administracyjnym.
9 ​ Sposób zbierania danych do zbioru w szczególności informacja czy dane do zbioru są zbierane od osób, których dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą;

Od osób, które dane dotyczą.

Z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą.

10 ​ Sposób udostępniania danych ze zbioru, w szczególności informacja czy dane ze zbioru są udostępniane  podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa; Dane nie są przekazywane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
11 Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być przekazywane;

Dane nie są przekazywane do odbiorców danych.

12 ​Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego; Dane nie są przekazywane do państw trzecich.
13 ​Data wpisania zbioru do rejestru; 01-06-2015
14 ​Data dokonania ostatniej aktualizacji;
1 Nazwa zbioru danych: Zbiór danych osobowych "Fundusz alimentacyjny - wierzyciele"

2

Oznaczenie administratora danych i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania oraz numer identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki narodowej, jeżeli został mu nadany;

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach,

ul. Ks. A. Janusza 6

43-410 Zebrzydowice

3 Oznaczenie przedstawiciela administratora danych, o którym mowa w art. 3la ustawy i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania - w przypadku wyznaczenia takego podmiotu; -
4 ​ Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie art. 31 ustawy i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania w przypadku powierzenia przetwarzania danych temu podmiotowi; Przetwarzenia danych nie zostało powierzone innemu podmiotowi.
5 ​Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych; ustawa z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2015 poz. 859 ze zm.)
6 ​Cel przetwarzania danych w zbiorze; Realizacja celów statutowych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach.
7 Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze; Osoby korzystające ze świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego
8 ​Zakres danych przetwarzanych w zbiorze; Imię i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, PESEL, adres zamieszkania lub pobytu, nr telefonu, seria i nr dowodu osobistego, stan zdrowia.
9 ​ Sposób zbierania danych do zbioru w szczególności informacja czy dane do zbioru są zbierane od osób, których dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą;

Od osób, które dane dotyczą.

Z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą.

10 ​ Sposób udostępniania danych ze zbioru, w szczególności informacja czy dane ze zbioru są udostępniane  podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa; Dane nie są przekazywane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
11 Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być przekazywane;

Dane nie są przekazywane do odbiorców danych.

12 ​Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego; Dane nie są przekazywane do państw trzecich.
13 ​Data wpisania zbioru do rejestru; 01-06-2015
14 ​Data dokonania ostatniej aktualizacji;
1 Nazwa zbioru danych: Zbiór danych osobowych "Zaliczka alimentacyjna"

2

Oznaczenie administratora danych i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania oraz numer identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki narodowej, jeżeli został mu nadany;

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach,

ul. Ks. A. Janusza 6

43-410 Zebrzydowice

3 Oznaczenie przedstawiciela administratora danych, o którym mowa w art. 3la ustawy i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania - w przypadku wyznaczenia takego podmiotu; -
4 ​ Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie art. 31 ustawy i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania w przypadku powierzenia przetwarzania danych temu podmiotowi; Przetwarzenia danych nie zostało powierzone innemu podmiotowi.
5 ​Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych; ustawa z dnia 22 kwietnia 2005 r. Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczka alimentacyjna. (Dz. U. Nr 86, poz. 732)
6 ​Cel przetwarzania danych w zbiorze; Realizacja celów statutowych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach.
7 Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze; Osoby korzystające ze świadczeń w postaci zaliczki alimentacyjnej oraz dłużnicy alimentacyjni
8 ​Zakres danych przetwarzanych w zbiorze; Imię i nazwisko, data urodzenia, PESEL, adres zamieszkania lub pobytu, nr telefonu, seria i nr dowodu osobistego, inne orzeczenia wydawane w postępowaniu sądowym lub administracyjnym;
9 ​ Sposób zbierania danych do zbioru w szczególności informacja czy dane do zbioru są zbierane od osób, których dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą;

Od osób, które dane dotyczą.

Z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą.

10 ​ Sposób udostępniania danych ze zbioru, w szczególności informacja czy dane ze zbioru są udostępniane  podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa; Dane nie są przekazywane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
11 Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być przekazywane;

Dane nie są przekazywane do odbiorców danych.

12 ​Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego; Dane nie są przekazywane do państw trzecich.
13 ​Data wpisania zbioru do rejestru; 01-06-2015
14 ​Data dokonania ostatniej aktualizacji;
1 Nazwa zbioru danych: Zbiór danych osobowych "Świadczenia rodzinne"

2

Oznaczenie administratora danych i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania oraz numer identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki narodowej, jeżeli został mu nadany;

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach,

ul. Ks. A. Janusza 6

43-410 Zebrzydowice

3 Oznaczenie przedstawiciela administratora danych, o którym mowa w art. 3la ustawy i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania - w przypadku wyznaczenia takego podmiotu; -
4 ​Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie art. 31 ustawy i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania w przypadku powierzenia przetwarzania danych temu podmiotowi; Przetwarzenia danych nie zostało powierzone innemu podmiotowi.
5 ​Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych; art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015r. poz. 114 ze zm.).
6 ​Cel przetwarzania danych w zbiorze; Realizacja celów statutowych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach.
7 Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze; Osoby korzystające ze świadczeń udzielanych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych.
8 ​Zakres danych przetwarzanych w zbiorze;  Imię i nazwisko, data urodzenia, PESEL, adres zamieszkania, nr telefonu, NIP, miejsce pracy, seria i nr dowodu osobistego, nr telefonu, informacje o stanie zdrowia, inne orzeczenia wydawane w postępowaniach sądowych i administracyjnych
9 ​Sposób zbierania danych do zbioru w szczególności informacja czy dane do zbioru są zbierane od osób, których dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą;

Od osób, które dane dotyczą.

Z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą.

10 ​Sposób udostępniania danych ze zbioru, w szczególności informacja czy dane ze zbioru są udostępniane  podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa; Dane nie są przekazywane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
11 Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być przekazywane;

Dane nie są przekazywane do odbiorców danych.

12 ​Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego; Dane nie są przekazywane do państw trzecich.
13 ​Data wpisania zbioru do rejestru; 01-06-2015
14 ​Data dokonania ostatniej aktualizacji;
1 Nazwa zbioru danych: Zbiór danych osobowych "Dodatki mieszkaniowe"

2

Oznaczenie administratora danych i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania oraz numer identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki narodowej, jeżeli został mu nadany;

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach,

ul. Ks. A. Janusza 6

43-410 Zebrzydowice

3 Oznaczenie przedstawiciela administratora danych, o którym mowa w art. 3la ustawy i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania - w przypadku wyznaczenia takego podmiotu; -
4 ​Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie art. 31 ustawy i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania w przypadku powierzenia przetwarzania danych temu podmiotowi; Przetwarzenia danych nie zostało powierzone innemu podmiotowi.
5 ​Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych; art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015r. poz. 114 ze zm.) w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2014 poz. 567).
6 ​Cel przetwarzania danych w zbiorze; Realizacja celów statutowych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach.
7 Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze; Osoby korzystające ze świadczeń w postaci dodatków mieszkaniowych
8 ​Zakres danych przetwarzanych w zbiorze;  Imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, nr telefonu, miejsce zamieszkania informacje o stanie zdrowia, wyrokach sądowych, informacje o dochodzie,
9 ​Sposób zbierania danych do zbioru w szczególności informacja czy dane do zbioru są zbierane od osób, których dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą;

Od osób, które dane dotyczą.

Z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą.

10 ​Sposób udostępniania danych ze zbioru, w szczególności informacja czy dane ze zbioru są udostępniane  podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa; Dane nie są przekazywane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
11 Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być przekazywane;

Dane nie są przekazywane do odbiorców danych.

12 ​Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego; Dane nie są przekazywane do państw trzecich.
13 ​Data wpisania zbioru do rejestru; 01-06-2015
14 ​Data dokonania ostatniej aktualizacji;
1 Nazwa zbioru danych: Zbiór danych osobowych "Pomoc Spoleczna"

2

Oznaczenie administratora danych i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania oraz numer identyfikacyjny rejestru podmiotów gospodarki narodowej, jeżeli został mu nadany;

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach,

ul. Ks. A. Janusza 6

43-410 Zebrzydowice

3 Oznaczenie przedstawiciela administratora danych, o którym mowa w art. 3la ustawy i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania - w przypadku wyznaczenia takego podmiotu; -
4 ​Oznaczenie podmiotu, któremu powierzono przetwarzanie danych ze zbioru na podstawie art. 31 ustawy i adres jego siedziby lub miejsca zamieszkania w przypadku powierzenia przetwarzania danych temu podmiotowi; Przetwarzenia danych nie zostało powierzone innemu podmiotowi.
5 ​Podstawa prawna upoważniająca do prowadzenia zbioru danych; art. 100 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2015r. poz. 163 ze zm.).
6 ​Cel przetwarzania danych w zbiorze; Realizacja celów statutowych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach.
7 Opis kategorii osób, których dane są przetwarzane w zbiorze; Osoby korzystające ze świadczeń udzielanych na podstawie ustawy o pomocy społecznej.
8 ​Zakres danych przetwarzanych w zbiorze;  Imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, nr telefonu, informacje o stanie zdrowia, nałogach,  skazaniach, wyrokach sądowych, informacje o dochodzie,
9 ​Sposób zbierania danych do zbioru w szczególności informacja czy dane do zbioru są zbierane od osób, których dotyczą, czy z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą;

Od osób, które dane dotyczą.

Z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą.

10 ​Sposób udostępniania danych ze zbioru, w szczególności informacja czy dane ze zbioru są udostępniane  podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa; Dane nie są przekazywane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
11 Oznaczenie odbiorcy danych lub kategorii odbiorców, którym dane mogą być przekazywane;

Dane nie są przekazywane do odbiorców danych.

12 ​Informacja dotycząca ewentualnego przekazywania danych do państwa trzeciego; Dane nie są przekazywane do państw trzecich.
13 ​Data wpisania zbioru do rejestru; 01-06-2015
14 ​Data dokonania ostatniej aktualizacji;