Zadaniem asystenta jest m. in.  ułatwienie osobie niepełnosprawnej wykonywania czynności dnia codziennego, pomaganie jej w uzyskaniu jak największej samodzielności oraz dążenie do zapewnienia jej optymanych  warunków do samodzielnej rehabilitacji.

Wsparcie Asystenta Osoby Niepełnosprawnej realizowane jest w oparciu o wystandaryzowaną procedurę pn „Standard usługi AON”.

Zadania zawodowe asystenta to:

 • współtworzenie programów rehabilitacji i pomocy osobie niepełnosprawnej,
 • doradzanie w zakresie usług medycznych, rehabilitacyjnych, przekwalifikowania zawodowego, kontaktów społecznych, usług kulturalnych, rekreacji i integracji ze środowiskiem,
 • diagnozowanie warunków życia i dążenie do usuwania wszelkiego typu barier (psychologicznych, społecznych, architektonicznych, komunikacyjnych itp.),
 • pobudzanie aktywności osoby niepełnosprawnej, jej rodziny oraz najbliższego otoczenia celem udzielania jak najefektywniejszej pomocy,
 • planowanie, kontrolowanie, ocenianie indywidualnego programu, planu pomocy osoby niepełnosprawnej,
 • włączanie osoby niepełnosprawnej w programy instytucji i placówek świadczących usługi rehabilitacyjne,
 • współpraca z mediami ułatwiająca poszukiwanie sponsorów i sojuszników w działaniach na rzecz osób niepełnosprawnych.

Zakres usług asystenckich uzależniony jest od faktycznego stanu funkcjonowania osoby niepełnosprawnej. 

Usługi AON nie obejmują takich czynności jak:

 • wykonywanie czynności gospodarczych i porządkowych np. sprzątania  wykonywania remontów, adaptacji, napraw, likwidacji barier architektonicznych, itp.
 • utrzymania higieny, mycia, kąpania, prześcielania łóżka, karmienia, itp.
 • zmiany opatrunków, pomocy w użyciu środków pomocniczych i materiałów medycznych, przedmiotów ortopedycznych, itp.
 • rehabilitacji fizycznej i usprawniania zaburzonych funkcji organizmu,
 • poradnictwa specjalistycznego np. interwencji kryzysowej, wsparcia psychologicznego, prawnego, rozmów terapeutycznych, itp.
 • pomocy w gospodarowaniu pieniędzmi, majątkiem, itp.

Wsparcie realizowane jest w ramach projektu "Wsparcie aktywności społecznej mieszkańców Gminy Zebrzydowice poprzez utworzenie Klubu Integracji Społecznej" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

EFS kolor poziom