logotyp programu dobry startW związku z rozpoczętym naborem wniosków o przyznanie świadczenia „Dobry start” informujemy, iż wnioski w sprawie ustalenia prawa do w.w świadczenia kierować należy do gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania (pobytu) a nie zameldowania.

W przypadku gdy z treści wniosku można domniemywać, iż wnioskodawca nie zamieszkuje na terenie gminy Zebrzydowice (np. dziecko uczęszcza do szkoły podstawowej w innej, oddalonej od gminy Zebrzydowice miejscowości) każdorazowo organ ustalający prawo do świadczenia wzywał będzie pisemnie wnioskodawcę do złożenia wyjaśnień, co znacząco opóźni proces ustalania prawa do świadczenia „Dobry start”.  Wezwania kierowane będą na adres wskazany we wniosku o przyznanie świadczenia natomiast niezastosowanie się do wezwania skutkować będzie pozostawieniem sprawy bez rozpatrzenia.

Reasumując prosimy o składanie wniosków do organu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania. W przypadku świadczenia „Dobry start” adres zameldowania nie ma żadnego znaczenia.