UE EFS POZIOM Kolor

W związku z trwającym naborem personelu zewnętrznego do projektu: „Osoby zależne są wśród nas – wsparcie dla rozwoju usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu osób zagrożonych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne Działania 9.2 Dostępne i efektywne usługi społecznej i zdrowotne Poddziałanie 9.2.2 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT na wolne stanowisko w projekcie: Psycholog w wyniku wstępnej weryfikacji dokumentów, do następnego etapu naboru tj. rozmowy kwalifikacyjnej zakwalifikowana została Pani: Katarzyna Prządka z Cieszyna.

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 23 stycznia 2018r. o godz. 10.00 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach ul. ks. Janusza 6.

logo FE Program Regionalny rgb 1UE EFS POZIOM Kolor

W związku z toczącym się naborem personelu zewnętrznego do projektu „Osoby zależne są wśród nas – wsparcie dla rozwoju usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu osób zagrożonych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne Działania 9.2 Dostępne i efektywne usługi społecznej i zdrowotne Poddziałanie 9.2.2 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT; na wolne stanowisko w projekcie : Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach poszukuje wykonawcy usługi polegającej na świadczeniu poradnictwa psychologicznego, w szczególności dla osób z rodzin z problemem alkoholowym oraz przemocy w rodzinie. Szczegółowe warunki, jakie powinny spełniać wykonawcy zamieszczone zostały w zapytaniu ofertowym, do pobrania poniżej.

Pobierz zapytanie ofertowe znak GOPS.271.1.2018

Pobierz formularz oferty cenowej do wypełnienia

Jednocześnie informujemy, że Administratorem Danych Osobowych zebranych w ramach prowadzonego postępowania  jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach, ul. Ks. A. Janusza 6 43-410 Zebrzydowice.

logo FE Program Regionalny rgb 1UE EFS POZIOM Kolor

W związku z realizacją projektu „Osoby zależne są wśród nas – wsparcie dla rozwoju usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu osób zagrożonych”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach ogłasza nabór personelu zewnętrznego do projektu – pełnienie funkcji  Psychologa - umowa zlecenie.

Pobierz pełną treść zapytania ofertowego.

Pobierz oświadczenie o zaangażowaniu w innych projektach.

logo FE Program Regionalny rgb 1UE EFS POZIOM Kolor

W związku z przeprowadzonym naborem na wolne stanowisko: Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej w projekcie „Osoby zależne są wśród nas  – wsparcie dla rozwoju usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu osób zagrożonych” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne Działania 9.2 Dostępne i efektywne usługi społecznej i zdrowotne Poddziałanie 9.2.2 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT.,

W związku z opublikowanymi zapytaniami ofertowymi GOPS.271.5.2017 oraz GOPS.271.6.2017 dotyczącymi wyłonienia wykonawcy świadczącego specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, poniżej znadują się - do pobrania - protokoły z wyboru wykonawcy.

GOPS.271.5.2017 - pobierz protokół

GOPS.271.6.2017 - pobierz protokół.

logo FE Program Regionalny rgb 1UE EFS POZIOM Kolor

W związku z realizacją projektu „Osoby zależne są wśród nas – wsparcie dla rozwoju usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu osób zagrożonych”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach ogłasza nabór personelu zewnętrznego do projektu – pełnienie funkcji  Asystenta(ki) Osobistego(ej) Osoby Niepełnosprawnej - umowa zlecenie.

Pobierz pełną treść ogłoszenia o naborze.

Pobierz treść oświadczenie o zaangażowaniu zawodowym.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach zaprasza do składania ofert na świadczenie usług polegających na sporządzaniu, wydawaniu i dowozie posiłków dla osób dorosłych korzystających z pomocy ośrodka i zamieszkujących na terenie Gminy Zebrzydowice..

Zapytanie ofertowe do pobrania.

Formularz oferty cenowej do pobrania

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach zaprasza do składania ofert na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi tj. :

1. chłopca ze zdiagnozowanym autyzmem dziecięcym, świadczonych w miejscu zamieszkania:

2.osoby dorosłej:

Do składania ofert na realizację zadania uprawnieni są zarówno podmioty gospodarcze jak i osoby fizyczne.

logo FE Program Regionalny rgb 1UE EFS POZIOM Kolor

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach zaprasza do składania ofert na zogranizowanie i przeprowadzenie kursów kwalifikacyjnych: monter instalacji LPG wraz z uprawnieniami SEP G3 oraz kurs SEP G1 dla uczestników/czek projektu pozakonkursowego "Aktywny powiat cieszyński - program aktywizacji społeczno-zawodowej w obszarze pomocy społecznej" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WSL 2014-2020 realizowanego przez PCPR w Cieszynie w partnerstwie z Gminą Zebrzydowice za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach.

Pełna treść zapytania cenowego - monter instalacji LPG wraz z uprawnieniami SEP G3.

Pełna treść zapytania cenowego - SEP G1.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach zaprasza do składania ofert na zogranizowanie i przeprowadzenie kursu operator wózka widłowego z bezpieczną wymiana butli LPG dla uczestników/czek projektu  pozakonkursowego "Aktywny powiat cieszyński - program aktywizacji społeczno-zawodowej w obszarze pomocy społecznej" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WSL 2014-2020 realizowanego przez PCPR w Cieszynie w partnerstwie z Gminą Zebrzydowice za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach.