logotyp ue efs

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznejk w Zebrzydowicach zaprasza do składania ofert na prowadzenia warsztatów arteterapeutycznych w ramach  grupy wsparcia dla matek/opiekunek faktycznych niepełnosprawnych dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju 1 raz w miesiącu (2 godz. zegarowe) w okresie od listopada 2019 do października 2020r. Grupa wsparcia utworzona zostanie w związku z realizacją projektu „Chodź pomaluj mój świat - wsparcie dla rozwoju usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu osób z zaburzeniami psychicznymi w Gminie Zebrzydowice i ich opiekunów"

Szczegółowe informacje do pobrania poniżej:

 1. Zapytanie ofertowe - Arteterapeuta - grupa wsparcia - do pobrania.
 2. Formularz oferty dla potencjalnych Wykonawców - do pobrania.
 3. Oświadczenie dla Wykonawców do pobrania.

logotypy ue efs

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach zaprasza wszystkich potencjalnych Wykonawców do składania ofert na realizację usług psychologa w zakresie prowadzenia, grupy wsparcia dla pięciu matek/opiekunek faktycznych niepełnosprawnych dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju w ramach projektu „Chodź pomaluj mój świat - wsparcie dla rozwoju usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu osób z zaburzeniami psychicznymi w Gminie Zebrzydowice i ich opiekunów”

Szczegółowe informację dostępne są poniżej:

 1. Zapytanie ofertowe - psycholog - prowadzenie grupy wsparcia do pobrania.
 2. Oferta cenowa dla potencjalnych Wykonawców.
 3. Oświadczenie dla Wykonawców.

EFS kolor poziom

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach zaprasza do składania ofert na pełnienie funkcji opiekunki w Ośrodku Krótkoterminowego Wsparcia Wytchnieniowego. Działanie realizowane jest w ramach projektu "Chodź pomaluj mój świat - wsparcie dla rozwoju usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu osób z zaburzeniami psychicznymi w Gminie Zebrzydowice i ich opiekunów" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WSL 2014-2020.

Szczegółowe informacje dostępne poniżej:

 1. Zapytanie ofertowe - opiekun/opiekunka - do pobrania.
 2. Formularz oferty cenowej dla potencjalnych wykonawców.
 3. Oświadczenie dot. spełnienia warunków do udziału w postępowaniu.

EFS kolor poziom

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach poszukuje Wykonawców do świadczenia usługi Arteterapeuty w Ośrodku Krótkoterminowego Wsparcia Wytchnieniowego utworzonego w ramach projektu "Chodź pomaluj mój świat - wsparcie dla rozwoju usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu osób z zaburzeniami psychicznymi w Gminie Zebrzydowice i ich opiekunów" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WSL 2014-2020.

Szczegółowe informacje dostępne poniżej:

 1. Zapytanie ofertowe - terapeuta zajęciowy - do pobrania.
 2. Oferta cenowa dla potencjalnych Wykonawców.
 3. Oświadczenia dot. spełniania warunków do udziału w prowadzonym postepowaniu.

logotypy ue efs

W związku z planowanym uruchomieniem działań w ramach projektu "Chodź pomaluj mój świat - wsparcie dla rozwoju usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu osób z zaburzeniami psychicznymi w Gminie Zebrzydowice i ich opiekunów" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach poszukuje wykonawców do świadczenia usługi Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej.

Szczegółowe informacje dotyczące prowadzonego naboru ofert dostępne są poniżej.

 1. Zapytanie ofertowe - Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej - do pobrania.
 2. Formularz oferty cenowej dla potencjalnych Wykonawców.Formularz oferty cenowej dla potencjalnych Wykonawców - do pobrania.
 3. Oświadczenie dot. spełnienia warunków do udziału w postępowaniu ofertoweym - do pobrania.

logo ue efs

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach zaprasza wszystkich potencjalnych Wykonawców do składania ofert na pełnienie funkcji Animatora Lokalnego w ramach projektu Wsparcie aktywności społecznej mieszkańców Gminy Zebrzydowice poprzez utworzenieKlubu Integracji Społecznej”. Pełna treść zapytania ofertowego wraz z wymaganymi załącznikami dla wykonawców dostępne są do pobrania poniżej.

 1. Zapytanie ofertowe GOPS.271.15 2019 -0044 do pobrania.
 2. Formularz oferty cenowej dla Wykonawcy.
 3. Oświadczenie o ewentualnym wykluczeniu z postępowania.

logotypy EFS UE

W związku z przeprowadzonym rozeznaniem cenowym dotyczącym wyłonienia Wykonawcy pełnienia funkcji doradcy zawodowego w ramach projektu "Wsparcie aktywności społecznej mieszkańców Gminy Zebrzydowice poprzez utworzenie Klubu Integracji Społecznej" poniżej publikujemyh protokół z przeprowadzonego postępowania.

Pobierz protoków z przeprowadzonego rozeznania cenowego.

logotypy EFS UE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach informauje o zmianie zakresu zadań określonego w zapytaniu ofertowym znak GOPS.271.14.2019-0044 dotyczącym wyłonienia Wykonawcy usługi w zakresie doradztwa zawodowego.

W ramach przedmiotu zamówienia:

 1. Zrezygnowano z indywidualnego doradztwa zawodowego z każdym z uczestników Programu Aktywizacja i Integracja (PAI) przed rozpoczęciem jego realizacji (2h na uczestnika) we wrześniu 2019r. oraz po zakończeniu jego realizacji
 2. Odstąpiono od obowiązku sporządzenia przez doradcę zawodowego arkusza ankiety ewaluacyjnej przed rozpoczęciem PAI i po zakończeniu jego realizacji.

logotypy UE EFS

Gminny Ośrodek Pomocy Spolecznej w Zebrzydowicach zaprasza potencjalnych Wykonawców do składania ofert na świadczenie uslugi Doradcy Zawodowego w ramach projektu "Wsparcie aktywności społecznej mieszkańców Gminy Zebrzydowice poprzez utworzenie Klubu Integracji Społecznej".

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowego postępowania znajdują się poniżej:

 1. Zapytanie ofertowe do pobrania.Zapytanie ofertowe do pobrania.
 2. Formularz ofertowy dla Wykonawcy.
 3. Oświadczenie dla Ofertodawcy.

logotypy EFS

W związku z przeprowadzonym postępowaniem ofertowym na wyłonienie Wykonawcy do pełnienia funkcji Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej w ramach projektu "Wsparcie aktywności społecznej mieszkańców Gminy Zebrzydowice poprzez utworzenie Klubu Integracji Społecznej" informujemy, że działanie to postanowiono zlecić Pani Kamili Ptaszyńskiej-Matloch w załączeniu protokł z przeprowadzonego postępowania ofertowego.

Protokół z przeprowadzonego postepowania ofertowego

logotypy EFS

W związku z prowadzonym postępowaniem dotyczącym wyłonienia Wykonawcy pełniącego funkcję Asystena Osobistego Osoby Niepełnosprawnej publikujemy poniżej protokół, w którym zawarte zostały także informacje dotyczace dalszego trybu postępowania (rozmowy kwalifikacyjne).

Protokół z prowadzonego naboru - POBIERZ.