logotyp programu Rodzina 500+

Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu albo opiekunowi prawnemu dziecka.

Świadczenie przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Świadczenie przysługuje w wysokości 500 zł miesięczne na dziecko.

W przypadku urodzenia dziecka albo ukończenia przez dziecko 18. roku życia kwotę świadczenia wychowawczego przysługującą za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę tego świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu, a otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych, za które to świadczenie przysługuje.

 Świadczenie wychowawcze nie przysługuje w przypadku gdy:

  1. dziecko pozostaje w związku małżeńskim,
  2. dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej,
  3. członkowi rodziny przysługuje na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe stanowią inaczej.