W ramach dożywiania realizowane są działania zapewniające pomoc w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku

  • dzieciom do 7 roku życia (refundacja całodziennego wyżywienia w przedszkolach),
  • uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej (refundacja posiłków w szkole),

Pomoc w zakresie dożywiania może być przyznana nieodpłatnie osobom i rodzinom, o których mowa powyżej w przypadku, gdy dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 792,00 zł.

W przypadku, gdy dochód osoby bądź rodziny przekroczy w/w kryteria, istnieje obowiązek zwrotu, który polega na dopłacie w wysokości uzależnionej od posiadanego dochodu.

 

Do udzielania pomocy w zakresie dożywiania mają zastosowanie odpowiednio przepisy ustawy o pomocy społecznej, dotyczące udzielania świadczeń z pomocy społecznej.