Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

Zdarzeniami losowymi uzasadniającymi przyznanie zasiłku szkolnego są w szczególności:

  • śmierć najbliższego członka rodziny – rodzica lub opiekuna prawnego;
  • wypadek członka rodziny, nagła choroba, mająca istotny wpływ na pogorszenie się sytuacji materialnej rodziny;
  • ciężki wypadek powodujący trwały uszczerbek na zdrowiu;
  • całkowita lub częściowa utrata mienia wskutek m.in. : powodzi, pożaru, klęski żywiołowej, kradzieży.

Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty 455 zł.

Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego należy składać w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego świadczenia.