logo FE Program Regionalny rgb 1UE EFS POZIOM Kolor

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach realizuje projekt pn „Osoby zależne są wśród nas – wsparcie dla rozwoju usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu osób zagrożonych”.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2010 i jest skierowany do osób będących w najtrudniejszej sytuacji życiowej, a jego całtowita wartość wynosi 218 412,50 zł, w tym 185 650, 62 zł dofinansowania ze środków unijnych.

logo FE Program Regionalny rgb 1UE EFS POZIOM Kolor

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach informuje, że od lipca 2017r. rozpoczyna realizację projektu pn „Osoby zależne są wśród nas – wsparcie dla rozwoju usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu osób zagrożonych”.
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2010.    

logo FE Program Regionalny rgb 1UE EFS POZIOM Kolor

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach ogłasza nabór personelu zewnętrznego do projektu „Osoby zależne są wśród nas – wsparcie dla rozwoju usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu osób zagrożonych”  do pełnienia funkcji Asystenta Osoby Niepełnosprawnej - umowa zlecenie.

GOPS.210.1.2017-9.2.2.

Zebrzydowice, 16-05-2017


I.    Nazwa i adres jednostki ogłaszającej nabór: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach ul. ks. Janusza 6, 43-410 Zebrzydowice

II.    Stanowisko w projekcie: Asystent Osoby Niepełnosprawnej (AON) zatrudniony na umowę zlecenie w wymiarze godzinowym: 120 godzin miesięcznie

logo FE Program Regionalny rgb 1UE EFS POZIOM Kolor

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach informuje o trwajacym naborze osób zależnych do projektu „Osoby zależne są wśród nas – wsparcie dla rozwoju usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu osób zagrożonych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2010.

 Projekt jest skierowany do 16 osób niesamodzielnych (tj. niepełnosprawnych, długotrwale chorych, w podeszłym wieku), zamieszkałych na terenie Gminy Zebrzydowice, będących w najtrudniejszej sytuacji życiowej.

Projekt trwa od lipca 2017r. do grudnia 2018r., a jego całtowita wartość wynosi 218 412,50 zł, w tym 185 650, 62 zł dofinansowania ześrodków unijnych.

W ramach projektu planujemy realizację następujących form wsparcia:

logo FE Program Regionalnylogo UE EFS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach poszukuje osób zainteresowanych udziałem w projekcie pozakonkursowym "Aktywny powiat cieszyński - program aktywizacji społeczno-zawodowej w obszarze pomocy społecznej" realizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie w partnerstwie z Gminą Zebrzydowice za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach oraz innymi gminami powiatu cieszyńskiego, na podstawie projektu nr WND-RPSL.09.01.06-24-0148/15-002, w ramach Priorytetu IX Włączenie społeczne, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

logo FE Program Regionalnylogo UE EFS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach realizuje Projekt pozakonkursowy pn.„Aktywny powiat cieszyński – program aktywizacji społeczno-zawodowej w obszarze pomocy społecznej” w ramach Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne Działania 9.1 Aktywna integracja Poddziałania 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Projekt jest realizowany w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie oraz Gminami Powiatu Cieszyńskiego: Brenna, Chybie, Cieszyn, Dębowiec, Goleszów, Hażlach, Istebna, Skoczów, Strumień, Ustroń, Wisła.

Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie w w kwietniu 2012r. rozpoczął realizację projektu "Zyskaj pracę" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Poddziałanie 6.1.1 POKL).

W projekcie uczestniczyć mogą osoby do 25 roku życia, bez doświadczenia zawodowego i/lub wykształceniem zasadniczym zawodowym, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Cieszynie jako osoby bezrobotne.

Uczestnicy zostaną przeszkoleni z zakresu prawa pracy, poruszania się po rynku pracy oraz zdobędą doświadczenie zawodowe w trakcie 9 miesięcznego stażu u wybranego przez siebie pracodawcy.