Trwałość projektu „Osoby zależne są wśród nas – wsparcie dla rozwoju usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu osób zagrożonych”

W związku z zakończeniem w grudniu 2018r. realizacji projektu „Osoby zależne są wśród nas – wsparcie dla rozwoju usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu osób zagrożonych”, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach informuje, że jest gotowy do zapewnienia w okresie od stycznia 2019r. do czerwca 2020r. trwałości 16 miejsc świadczenia usług społecznych w formie:

•    10 miejsc stacjonarnych w Ośrodku Krótkoterminowego Pobytu Dzienengo
•    3 miejsc świadczenia usług opikeuńczych w miejscu zamieszkania
•    3 miejsc świadczenia usług Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej.

EFS kolor poziom

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach informuje, iż z dniem 31-12-2018r. dobiega końca realizacja projektu pn „Osoby zależne są wśród nas – wsparcie dla rozwoju usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu osób zagrożonych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Działania w ramach projektu rozpoczęły się w lipcu 2017r.

Z oferowanych w ramach projektu form wsparcia skorzystały łącznie 34 osoby, w tym:

logo FE Program Regionalny rgb 1UE EFS POZIOM Kolor

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach uprzejmie informuje o planowanych na październik br. warsztatch informacyjnych dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów realizowanych w ramach projektu pn „Osoby zależne są wśród nas – wsparcie dla rozwoju usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu osób zagrożonych” współfinansowanego ze srodków Unii Europejskiej.

Celem warsztatów jest udzielenie informacji osobom niepełnsprawnym oraz ich opiekunom w zakresie poruszania się po różnych systemach wsparcia przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Warsztaty prowadzone będą przez przedstawicieli:

logo FE Program Regionalny logo UE EFS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach uprzejmie informuje o postępach w realizacji projektu pn „Osoby zależne są wśród nas – wsparcie dla rozwoju usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu osób zagrożonych”.

W ramach projektu Osoby zależne są wśród nas – wsparcie dla rozwoju usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu osób zagrożonych” w lutym br. rozpoczęła się realizacja grupy wsparcia dla opiekunów, w ramach której 7 osób (w tym 6 kobiet) sprawujących stałą opiekę nad osobami niesamodzielnymi, 2 razy w miesiącu spotyka się w nowowyremontowanej sali na poddaszu Urzędu Gminy, gdzie pod okiem psychologa, mają możliwość wymiany doświadczeń i udzielenia sobie wzajemnego wsparcia, uzyskania pomocy psychologicznej, nabycia wiedzy na temat sposobów radzenia sobie z obciążeniem psychicznym wynikającym ze sprawowanej stałej opieki. Grupa będzie działać do grudnia br.

logo Program Regionalnylogo UE EFS

W związku z przeprowadzonym naborem na wolne stanowisko: Opiekunki w miejscu zamieszkania w projekcie „Osoby zależne są wśród nas  – wsparcie dla rozwoju usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu osób zagrożonych”  współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne Działania 9.2 Dostępne i efektywne usługi społecznej i zdrowotne Poddziałanie 9.2.2 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT., Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach (ul. ks. Janusza 6 43-410 Zebrzydowice) informuje, iż po przeprowadzeniu oceny kandydatki w zakresie predyspozycji i umiejętności oraz posiadanej wiedzy, dokonano wyboru P. Barbary Chodury z Kończyc Małych

logo Program Regionalny UE EFS POZIOM Kolor

W związku z trwającym naborem personelu zewnętrznego do projektu: „Osoby zależne są wśród nas – wsparcie dla rozwoju usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu osób zagrożonych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne Działania 9.2 Dostępne i efektywne usługi społecznej i zdrowotne Poddziałanie 9.2.2 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT na wolne stanowisko w projekcie: Opiekun(ka) w miejscu zamieszkania,  w wyniku wstępnej weryfikacji dokumentów, do następnego etapu naboru tj. rozmowy kwalifikacyjnej zakwalifikowana została Pani: Barbara Chodura z Kończyc Małych .

logo FE Program Regionalny UE EFS POZIOM Kolor

W związku z realizacją projektu „Osoby zależne są wśród nas – wsparcie dla rozwoju usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu osób zagrożonych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne Działania 9.2 Dostępne i efektywne usługi społecznej i zdrowotne Poddziałanie 9.2.2 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - RIT, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach ogłasza nabór personelu do pełnienia funkcji opiekun/ka środowiskowa - umowa zlecenie.

Pełna treść ogłoszenia o naborze do pobrania.

Oświadczenie o zaangażowaniu zawodowym personelu.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych wraz z klauzulą informacyjną.

logo FE Program RegionalnyUE EFS POZIOM Kolor

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach uprzejmie informuje o postępach w realizacji projektu pn „Osoby zależne są wśród nas – wsparcie dla rozwoju usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu osób zagrożonych”. W ramach projektu w lutym br. rozpoczęliśmy realizację grupy wsparcia dla opiekunów, w ramach której 7 osób (w tym 6 kobiet) sprawujących stałą opiekę nad osobami niesamodzielnymi, 2 razy w miesiącu spotyka się w nowowyremontowanej sali na poddaszu Urzędu Gminy, gdzie pod okiem psychologa, mają możliwość wymiany doświadczeń i udzielenia sobie wzajemnego wsparcia, uzyskania pomocy psychologicznej, nabycia wiedzy na temat sposobów radzenia sobie z obciążeniem psychicznym wynikającym ze sprawowanej stałej opieki. Grupa będzie działać do grudnia br. Przyjęty podział na płeć w doborze uczestników(czek) spowodowany była faktem, iż kobiety stanowią w Gminie Zebrzydowice 90 % opieknów(ek) osób zależnych.

logo FE Program Regionalny rgb 1UE EFS POZIOM Kolor

W związku z realizacją projektu „Osoby zależne są wśród nas – wsparcie dla rozwoju usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu osób zagrożonych”, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach ogłasza nabór personelu zewnętrznego do projektu – pełnienie funkcji  Asystenta(ki) Osoby Niepełnosprawnej - umowa zlecenie.

logo FE Program Regionalny rgb 1UE EFS POZIOM Kolor

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach uprzejmie informuje o postepach w realizacji projektu pn „Osoby zależne są wśród nas – wsparcie dla rozwoju usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu osób zagrożonych”, w ramach którego odbywają się następujące formy wsparcia :

  1. Ośrodek Krótkoterminowego Pobytu Dziennego (OKPD), skierowany do 10 osób niesamomodzielnych w wieku 60 +, którego uczestnicy(czki), pod opieką opiekunki, dowożeni są raz w tygodniu na zajęcia terapii zajęciowej, odbywające się w nowowyremontowanej sali na poddaszu Urzędu Gminy w Zebrzydowicach, pozbawionej barier architektonicznych.  

logo FE Program Regionalny rgb 1UE EFS POZIOM Kolor

Uprzejmie informujemy, iż w miesiącu październiku bieżącego roku w związku z realizacją projektu "„Osoby zależne są wśród nas – wsparcie dla rozwoju usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu osób zagrożonych" rozpoczęliśmy realizację Treningu dla opiekunów. Celem treningu jest zwiększenie wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie sprawowania opieki nad osobami zależnymi. Kurs obejmuje tematykę w zakresie: podstawowej opieki nad osobą zależną, zagadnienia z dziedziny konkretnych chorób, wiedzy na temat pielęgnacji i rehabilitacji, udzielania pierwszej pomocy oraz inne zagadnienia, w zależności od zgłoszonych przez opiekunów potrzeb. Możliwe są również zajęcia praktyczne w domu opiekuna w razie zgłoszenia takiej potrzeby.

logo FE Program Regionalny rgb 1UE EFS POZIOM Kolor

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach realizuje projekt pn „Osoby zależne są wśród nas – wsparcie dla rozwoju usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu osób zagrożonych”.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2010 i jest skierowany do osób będących w najtrudniejszej sytuacji życiowej, a jego całtowita wartość wynosi 218 412,50 zł, w tym 185 650, 62 zł dofinansowania ze środków unijnych.