logotyp EFS EU

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach informuje, iż z dniem 31-12-2018r. dobiega końca realizacja projektu pn „Osoby zależne są wśród nas – wsparcie dla rozwoju usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu osób zagrożonych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Działania w ramach projektu rozpoczęły się w lipcu 2017r.

Z oferowanych w ramach projektu form wsparcia skorzystały łącznie 34 osoby, w tym:


 
•    14 osób w wieku 60 + uczestniczyło w zajęciach w ramach Ośrodka Krótkoterminowego Pobytu Dziennego (OKPD),
•    7 osób w wieku 60 + objęto usługami opiekuńczymi w miejscu zamieszkania,
•    4 osoby niepełnosprawne otrzymały wsparcie Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej w codziennym funkcjonowaniu,
•    10 opiekunów osób zależnych wzięło udział w treningu dla opiekunów, grupy wsparcia oraz warsztatów informacyjnych.

Projekt przyczynił się do wzrostu jakości i dostepności usług społecznych  zapobiegających wykluczeniu społecznemu niepełnosprawnych i niesamodzielnych  mieszkańców naszej gminy.

Na zakończenie realizacji projektu grupa seniorów z OKPD wybrała się do ZOO we Wrocławiu.

Dnia 13 grudnia 2018r. odbyło się spotkanie wigilijne dla wszystkich uczestników projektu, a także osób zaangażowanych w jego realizację.
 
Projekt współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 i jbył skierowany do osób będących w najtrudniejszej sytuacji życiowej, a jego całtowita wartość wynosi 218 412,50 zł, w tym 185 650, 62 zł dofinansowania ze środków unijnych.

Jednocześnie informujemy, że tutuejszy ośrodek pomocy jest gotowy do zapewnienia w okresie do stycznia 2019r. do czerwca 2020r. trwałości 14 miejsc świadczenia usług społecznych w formie:

•    10 miejsc stacjonarnych w Ośrodku Krótkoterminowego Pobytu Dzienengo
•    3 opiekunek/ów w miejscu zamieszkania
•    1 Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej.

Osoby chętne do skorzystania z w/w usług społecznych prosimy o zgłaszanie się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach ul.ks. A. Janusza 6 parter pokój numer 7 lub pod numerem telefonu: 32 47 55 132.