logotyp Programu Regionalnego FElogotyp UE EFS

W związku z przeprowadzonym naborem na wolne stanowisko: Opiekunki w miejscu zamieszkania w projekcie „Osoby zależne są wśród nas  – wsparcie dla rozwoju usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu osób zagrożonych”  współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne Działania 9.2 Dostępne i efektywne usługi społecznej i zdrowotne Poddziałanie 9.2.2 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT., Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach (ul. ks. Janusza 6 43-410 Zebrzydowice) informuje, iż po przeprowadzeniu oceny kandydatki w zakresie predyspozycji i umiejętności oraz posiadanej wiedzy, dokonano wyboru P. Barbary Chodury z Kończyc Małych

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydatka spełniła wszystkie wymagania podczas naboru przeprowadzanego 2 – etapowego naboru, posiada wymagane kwalifikacje zawodowe. Wykazała się wiedzą i umiejętnościami, predyspozycjami osobowościowymi wymaganymi na stanowisku objętym naborem  oraz dyspozycyjnością.