logo FE Program Regionalny rgb 1UE EFS POZIOM Kolor

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach realizuje projekt pn „Osoby zależne są wśród nas – wsparcie dla rozwoju usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu osób zagrożonych”.
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2010.    

 

W ramach projektu będą realizowane następujące formy wsparcia:
Ośrodek Krótkoterminowego Pobytu Dziennego (OKPD), którego uczestnicy i uczestniczki będą dowożeni raz w tygodniu (w czwartki) na zajęcia terapii zajęciowej, odbywające się w nowowyremontowanej sali na poddaszu Urzędu Gminy w Zebrzydowicach. Pomieszczenie przeznaczone na potrzeby OKPD pozbawione jest barier architektoncznych, a na poddasze można dotrzeć windą. Uczestnicy i uczestniczki OKPD będą dodatkowo pod opieką opiekunki, której zadaniem pomoc im, zarówno w busie jak i podczas zajeć, we wszystkich czynnościach, które będą im sprawiały trudność.
Ta forma wsparcia skierowana jest do 10 osób niesamodzielnych w wieku 60 +.


Usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania w zastępstwie za opiekunów faktycznych. Ich celem jest odciążenie w sparwowanej opiece opiekunów osób zależnych. Usługi będą świadczone w godzinach dogodnych dla opiekunów (np. popołudniami, w weekendy). Z tej formy wsparcia skorzystają 3 osoby niesamodzielne w wieku 60+ Asystent osoby niepełnosprawnej. Z tej formy wsparcia skorzystają 3 osoby niepełnosprawne. Zadaniem asystenta będzie m.in. ułatwienie osobie niepełnosprawnej wykonywania czynności dnia codziennego, pomaganie jej w uzyskaniu jak największej samodzielności oraz dążenie do zapewnienia jej optymanych  warunków do samodzielnej rehabilitacji.

Celem projektu jest wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu niepełnosprawnych i niesamodzielnych mieszkańców Gminy Zebrzydowice  oraz ich opiekunów.

Projekt jest skierowany do osób bedacych w najtrudniejszej sytuacji życiowej, a jego całtowita wartość wynosi 218 412,50 zł, w tym 185 650, 62 zł dofinansowania ześrodków unijnych.

Nadal poszukujemy osób niesamodzielnych w wieku 60+ chętnych do skorzystania z opisanych wyżej form wsparcia. Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o kontakt telefoniczny po nr tel. 32 47 55 132 lub o stawienie się w siedzibie ośrodka ul. ks. Janusza 6 Zebrzydowice pok. nr 7