logotyp FE Program Regionalnylogotyp UE EFS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach realizuje projekt pn „Osoby zależne są wśród nas – wsparcie dla rozwoju usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu osób zagrożonych”.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2010 i jest skierowany do osób będących w najtrudniejszej sytuacji życiowej, a jego całtowita wartość wynosi 218 412,50 zł, w tym 185 650, 62 zł dofinansowania ze środków unijnych.

W ramach projektu realizowane są obecnie następujące formy wsparcia skierowane do osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych :

  1. Ośrodek Krótkoterminowego Pobytu Dziennego (OKPD), którego uczestnicy i uczestniczki dowożeni są raz w tygodniu na zajęcia terapii zajęciowej, odbywające się w nowowyremontowanej sali na poddaszu Urzędu Gminy w Zebrzydowicach. Pomieszczenie przeznaczone na potrzeby OKPD jest klimatyzowane, pozbawione barier architektoncznych, a na poddasze można dotrzeć windą. Uczestnicy i uczestniczki OKPD są dodatkowo pod opieką opiekunki, której zadaniem jest pomoc im, zarówno w busie jak i podczas zajęć, we wszystkich czynnościach, które będą sprawiały im trudność. W sierniu br. uczestnicy i uczestniczki OKPD dodatkowo brali udział w Dożynkach Gminy Zebrzydowice oraz uczestniczyli w zajęciach zorganizowanych specjalnie dla nich w Gminnej Bibliotece Publicznej w Zebrzydowicach. Z tej formy wsparcia korzysta obecnie 10 osób niesamodzielnych w wieku 60+ .
  2. Usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania w zastępstwie za opiekunów faktycznych. Ich celem jest odciążenie opiekunów faktycznych w sprawowanej przez nich opiece nad osobami zależnymi. Usługi są świadczone w godzinach dogodnych dla opiekunów tj. popołudniami, w weekendy. Z tej formy wsparcia korzystają obecnie  3 osoby niesamodzielne w wieku 60+.
  3.  Asystent osoby niepełnosprawnej. Z tej formy wsparcia korzystają obecnie 3 osoby niepełnosprawne. Zadaniem asystenta jest m.in. ułatwienie osobie niepełnosprawnej wykonywania czynności dnia codziennego, pomaganie jej w uzyskaniu jak największej samodzielności oraz dążenie do zapewnienia jej optymanych warunków do samodzielnej rehabilitacji.

W ramach projektu przewidujemy dodatkowo objąć wspraciem opiekunów faktycznych osób zależnych. W październiku br. rusza Trening dla opiekunów, którego celem będzie zwiększenie wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie sprawowania opieki nad osobami zależnymi. Kurs będzie obejmował tematykę w zakresie: podstawowej opieki nad osobą zależną, zagadnienia z dziedziny konkretnych chorób, wiedzy nt pielęgnacji i rehabilitacji, udzielania pierwszej pomocy. Możliwe będą również zajęcia praktyczne w domu opiekuna w razie zgłoszenia takiej potrzeby. Trening będzie się odbywał 1 raz w tygodniu przez 4 godziny lekcyjne w okresie od października do listopada 2017r.   
W/w wsparciem zamierzamy objąć 7 opiekunów(ek).

Dla opiekunów planujemy dodatkowo na 2018r. zorganizowanie grupy wsparcia dla opiekunów prowadzonej przez psychologa oraz warsztaty informacyjne, których celem będzie udzielenie informacji i porad opiekunom w zakresie poruszania się po różnych systemach wsparcia dla osób niepełnosprawnych

Celem projektu jest wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu niepełnosprawnych i niesamodzielnych mieszkańców Gminy Zebrzydowice  oraz ich opiekunów.