logotyp FE Program RegionalnyLogotyp UE EFS

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach uprzejmie informuje o postepach w realizacji projektu pn „Osoby zależne są wśród nas – wsparcie dla rozwoju usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu osób zagrożonych”, w ramach którego odbywają się następujące formy wsparcia :

  1. Ośrodek Krótkoterminowego Pobytu Dziennego (OKPD), skierowany do 10 osób niesamomodzielnych w wieku 60 +, którego uczestnicy(czki), pod opieką opiekunki, dowożeni są raz w tygodniu na zajęcia terapii zajęciowej, odbywające się w nowowyremontowanej sali na poddaszu Urzędu Gminy w Zebrzydowicach, pozbawionej barier architektonicznych.  
  2. Usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania w zastępstwie za opiekunów faktycznych, których celem jest odciążenie opiekunów w sprawowanej przez nich opiece nad osobami zależnymi. Usługi są świadczone w godzinach dogodnych dla opiekunów tj. popołudniami, w weekendy, 5 godzin tygodniowo. Z tej formy wsparcia korzystają obecnie  3 osoby niesamodzielne w wieku 60+.
  3. Asystent osoby niepełnosprawnej, którego zadaniem jest m.in. ułatwienie osobie niepełnosprawnej wykonywania czynności dnia codziennego, pomaganie jej w uzyskaniu jak największej samodzielności. Z tej formy wsparcia korzystają obecnie 3 osoby niepełnosprawne
  4. Trening dla opiekunów realizowany w okresie od X.2017r. do listopada 2017r., którego celem jest zwiększenie wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie sprawowania opieki nad osobami zależnymi. Trening prowadzony jest przez  wykwalifikowaną i doświadczoną pielęgniarkę i obejmuje m.in. tematykę w zakresie: podstawowej opieki nad osobą zależną, zagadnienia z dziedziny konkretnych chorób, wiedzy nt pielęgnacji i rehabilitacji, udzielania pierwszej pomocy.  

W/w wsparciem objęliśmy 7 opiekunów, w tym 6 kobiet i 1 mężczyznę. Przyjęty podział na płeć w doborze uczestników(czek) był konieczny, ponieważ to kobiety stanowią w Gminie Zebrzydowice 90 % opieknów(ek) osób zależnych.    

Dla opiekunów(ek) dodatkowo planujemy na 2018r. zorganizowanie grupy wsparcia prowadzonej przez psychologa oraz warsztaty informacyjne.

Celem projektu jest wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu niepełnosprawnych i niesamodzielnych mieszkańców Gminy Zebrzydowice  oraz ich opiekunów.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2010 i jest skierowany do osób będących w najtrudniejszej sytuacji życiowej, a jego całtowita wartość wynosi 218 412,50 zł, w tym 185 650, 62 zł dofinansowania ze środków unijnych.