W związku z zapytaniami w sprawie prowadzonych naborów na stanowiska:

  • młodszy referent;
  • młodszy księgowy;


informujemy iż dokumenty takie jak:

  • oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo skarbowe;
  • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
  • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgodyna przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2135) do realizacji procesu naboru na wolne stanowisko pracy;

mają formę własnoręcznie podpisanego oświadczenia osoby ubiegającej się o zatrudnienie i nie wymagają, na etapie rekrutacji, potwierdzenia przez stosowne instytucje.

W przypadku zatrudnienia, osoba wyłoniona w wyniku naboru zobowiązana jest do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.