logo programu Rodzina 500+

Świadczenie wychowawcze przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu albo opiekunowi prawnemu dziecka.

Świadczenie przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

W przypadku pierwszego/jednego dziecka w rodzinie świadczenie wychowawcze przysługuje jeżeli dochód na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł bądź jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne - kwoty 1200,00 zł.

 

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje w przypadku gdy:

  1. dziecko pozostaje w związku małżeńskim,
  2. dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej,
  3. członkowi rodziny przysługuje na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe stanowią inaczej.

Świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko nie przysługuje, jeżeli osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało ustalone, na rzecz dziecka od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, chyba że:

  1. drugi z rodziców dziecka nie żyje,
  2. ojciec dziecka jest nieznany,
  3. powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,
  4. sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka.

Ustalenie prawa do świadczenia wychowywawczego oraz jego wypłata następuje na wniosek matki, ojca, opiekuna faktycznego albo opiekuna prawnego dziecka.